22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Embargo rosyjskie i pomoc dla producentów owoców zamierzających wycofać owoce z rynku

7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o kontynuacji embargo do sierpnia 2016 r. 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. – do końca 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku.


Określone zostały zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwaną dalej „Agencją”: związane z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Wobec takich działań Federacji Rosyjskiej Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające przeprowadzenia m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki na wsparcie producentów niektórych owoców. Pomoc finansowa Unii na środki wsparcia, zostanie udostępniona państwom członkowskim w odniesieniu do ilości produktów określonych w załączniku I.

Polska otrzymała limity w wysokości: 

 • 75 565 t – Jabłka i gruszki 
 • 425 t – Śliwki 
 • 510 t – Brzoskwinie i nektaryny

W celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego możliwości udzielania tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/1165 w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do tego wsparcia, przeprowadzonych w okresie do 30 czerwca 2018 r., przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. W ww. rozporządzeniu Rady Ministrów przewidziano podobne zasady funkcjonowania systemu wsparcia, do tych, które przewidziano w krajowych przepisach wdrażających uregulowania UE, na podstawie których uprzednio uruchomiono poprzednie mechanizmy wsparcia sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo.

KOMUNIKAT
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2017 r. uruchamia dla producentów owoców kolejny mechanizm WPR
"Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców"

Począwszy od 19 stycznia 2018 r. producenci owoców zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Regionalnego ARiMR - Powiadomienie o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku produktów.

Formularz Powiadomienia (PW-1/596)
Instrukcja wypełniania Powiadomienia (IP-1/596)

Jednocześnie informujemy, iż powiadomienia złożone przed ww. terminem tj.  przed dniem 19 stycznia br. nie będą rozpatrywane ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 82), Prezes ARiMR informuje, iż ilości przeznaczone do wykorzystania to:

 • 77 565 ton jabłek i gruszek
 • 510 ton brzoskwiń
 • 425 ton śliwek,

które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  nr 2017/1165.

W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARIMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia danej operacji.

Powiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy danego Oddziału Regionalnego Agencji.

Za datę złożenia Powiadomienia (...) rozumie się:

 • w przypadku złożenia powiadomienia osobiście (lub przez upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę) - datę jego złożenia w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji,
 • w pozostałych przypadkach, tj. przesłania pocztą elektroniczną, datę jego wpływu do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji w godzinach pracy Oddziału Regionalnego.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2017/1165 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

 1. zakończeniu przyjmowania powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;
 2. wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu.

UWAGA:
Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARiMR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00.

Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.

W przypadku, gdy producent owoców składający Powiadomienie, na zgłoszonej w Powiadomieniu działce i dla danego produktu, poniósł stratę/szkodę w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, to ilość produktu zgłoszona w Powiadomieniu powinna uwzględniać tę stratę/szkodę, co oznacza że pomimo jej poniesienia producent mógł wyprodukować z danej działki zgłoszoną w Powiadomieniu ilość danego produktu.

We wszystkich przypadkach dotyczących producentów owoców, którzy złożyli Powiadomienia a jednocześnie zgłosili do ARiMR poniesione straty/szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na działkach i dla produktów zadeklarowanych w Powiadomieniach, przeprowadzona zostanie szczegółowa weryfikacja możliwości uzyskania danego plonu, tj. ilości produktu zgłoszonej w Powiadomieniu.

Wsparcie przysługuje:

 1. Organizacji producentów owoców i warzyw, uznanej na podstawie odrębnych przepisów i realizującej program operacyjny.
 2. Producentowi owoców niebędącemu członkiem organizacji producentów, który posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi uprawa. owoców, a powierzchnia działki rolnej na której prowadzi uprawę owoców wynosi co najmniej 0,1 ha.

Wsparcie jest udzielane za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku produktów wymienionych poniżej:

 L.p.  Produkt   Maksymalny plon w dt/ha 
 1  jabłka – kod CN 0808 10   306
 2  gruszki  kod CN 0808 30    114
 3  śliwki – kod CN 0809 40 05    90
 4  brzoskwinie  kod CN 0809 30    200


Powiadomienie będzie składane się do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia operacji wycofania. Maksymalny plon został określony dla poszczególnych upraw. Jeżeli w danym roku wystąpiła klęska np. przymrozków wiosennych obniżająca plon o 50% i jest to oszacowane przez Komisję, producent może wycofać ilość o 50% mniejszą niż maksymalny plon z powierzchni deklarowane uprawy.

Do wniosków o płatność dołącza się dokumentację dodatkową uzasadniającą kwotę pomocy finansowej, której dotyczy wniosek, i pisemne oświadczenie, że w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej przyznawanej na podstawie niniejszego rozporządzenia wnioskodawca nie otrzymał i nie otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Grupa producentów owoców może wycofać maksymalnie 20000,00 ton, producent owoców 200 ton.

Operacja, w ramach której wycofano z rynku produkty z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes ARiMR wyłączne jednostce organizacyjnej , która jest dodatkowo organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Operacje, w ramach której wycofano z rynku produkty z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja, polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes Agencji lub Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Produkty te mogą być przeznaczone wyłącznie na: pasze dla zwierząt lub cele energetyczne, podmiotowi prowadzącemu biogazownię.

Do pobrania:
Formularz Powiadomienia (PW-1/596)
Instrukcja wypełniania  Powiadomienia (IP-1/596)
Szczegółowe informacje o zasadach wsparcia producentów owoców i ich odbioru
oraz pozostałe wymagane do złożenia formularze

Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych
oraz osób fizycznych

Szczegóły na stronie ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/embargo-rosyjskie.html