20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw

 

Kierownik działu:
mgr inż. Jan Bubień 
tel.: 507 111 239 
e-mail: jan.bubien@sodr.pl


Kontakt:
e-mail: szkolenie@sodr.pl
tel.: 41 372 22 84 do 86
fax: 41 372 34 86


Do zakresu działania Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw należy:

 1. Koordynowanie prac oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań przez powiatowe zespoły doradztwa rolniczego, a w szczególności:
  1. nadzorowanie i pomoc metodyczna w opracowaniu powiatowych programów działalności oraz indywidualnych planów pracy,

  2. zbieranie i gromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących pracy PZD,

  3. sporządzanie analiz dotyczących pracy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego,

  4. prowadzenie oceny działalności powiatowych zespołów doradztwa rolniczego i przedkładanie jej Dyrektorowi ŚODR Modliszewice,

  5. sprawowanie funkcji kontrolnej w stosunku do PZD w zakresie zleconym przez Dyrektora ŚODR Modliszewice,

  6. pomoc metodyczna i organizacyjna w zakresie realizacji zadań doradczych i szkoleniowych.

 2. Koordynacja prac związanych z opracowaniem planu działalności i sprawozdania rocznego z działalności ŚODR Modliszewice, sprawozdań miesięcznych oraz innych informacji a także ich redagowanie.
 3. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu różnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego własnej kadry, rolników, młodzieży wiejskiej i osób związanych z obszarami wiejskimi.
 4. Opiniowanie programów kursów oraz prowadzenie rejestrów wydanych zaświadczeń.
 5. Informowanie zainteresowanych osób o możliwościach zdobywania i podwyższania kwalifikacji rolniczych w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz współpraca z uczelniami i szkołami rolniczymi w tym zakresie.
 6. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez:
  1. wydawnictwa własne,

  2. redagowanie strony internetowej ŚODR Modliszewice.

 7. Prowadzenie działalności wydawniczej poprzez:
  1. wydawnictwa periodyczne, w tym miesięcznik „Aktualności Rolnicze”,

  2. wydawnictwa nieperiodyczne edytowane w postaci broszur i ulotek,

  3. wydawnictwa okolicznościowe.

 8. Prowadzenie biblioteki zakładowej oraz kolportaż wydawnictw emitowanych przez ŚODR Modliszewice.
 9. Promowanie ŚODR Modliszewice poprzez współudział w organizowaniu imprez rolniczych tj. targów, kiermaszów, wystaw, a także innych uroczystości okolicznościowych.
 10. Współdziałanie z instytutami rolniczymi, uczelniami rolniczymi oraz innymi jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa, w celu promowania na łamach wydawanych czasopism nowych technologii i nowatorskich rozwiązań.
 11. Prezentowanie na łamach wydawanego przez ŚODR Modliszewice miesięcznika interesujących rozwiązań gospodarczych i inicjatyw z terenu województwa świętokrzyskiego.
 12. Publikowanie zlecanych materiałów reklamowych i artykułów sponsorowanych.
 13. Prowadzenie sekretariatu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
 14. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.