20 Luty 2018    |    Leon, Ludmiła, Eustachy

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością

 


Pełnomocnik do Spraw Systemu Zarządzania Jakością
mgr inż. Agnieszka Pietrzak
e-mail: agnieszka.pietrzak@sodr.pl


Kontakt:
tel.: 41 372 22 84 do 86


1. Do zadań pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością  należą następujące czynności:

 • koordynowanie prac związanych z wdrożeniem, nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
 • zapewnienie, że procesy potrzebne do funkcjonowania systemu zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone oraz utrzymywane;
 • przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością
  i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem;
 • zapewnienie upowszechniania świadomości dotyczącej wymagań klientów w ŚODR w Modliszewicach;
 • nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością;
 • zarządzanie programami auditów wewnętrznych;
 • koordynowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych na terenie działania Ośrodka;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością.

2. Do zadań w zakresie kontroli zarządczej należą następujące czynności:

 • koordynowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wdrożonego w ŚODR w Modliszewicach na mocy Zarządzenia Dyrektora ŚODR w Modliszewicach nr 14/2010 z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia systemu funkcjonowania kontroli zarządczej w ŚODR w Modliszewicach oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka z dnia 16.12.2010 r.
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora ŚODR, na podstawie programów kontroli i każdorazowego upoważnienia;
 • prowadzenie ewidencji wydanych upowaznienień do kontroli i zarządzeń pokontrolnych Dyrektora ŚODR;
 • opracowywanie wniosków i wyników kontroli i przedstawienie ich na naradach;
 • wnioskowanie do Dyrektora ŚODR o ukaranie pracowników karami porządkowymi za stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości.

3. Do zadań merytorycznych w ramach pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
    w ŚODR w Modliszewicach należy:

 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przez:
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662);
 • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów. K których mowa w art. 43 ust 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7.