Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Produkcja zwierzęca/Analiza stanu pogłowia zwierząt w gospodarstwach w kontekście opłacalności produkcji

Analiza stanu pogłowia zwierząt w gospodarstwach w kontekście opłacalności produkcji

Analiza stanu pogłowia oraz opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych w województwie świętokrzyskim w roku 2016

Zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 (Dz.U. 2004 Nr 251 poz. 2507, z późniejszymi zmianami) o jednostkach doradztwa rolniczego, art. 4 pkt. 4.4 b wskazuje, iż ośrodki doradztwa rolniczego są zobowiązane do prowadzenia monitoringu cen skupowych zwierząt żywych i ich produktów na terenie podległego województwa. Na podstawie ww. rozporządzenia przeprowadzano kwartalne anonimowe ankiety w gospodarstwach specjalistycznych przez specjalistów terenowych w poszczególnych powiatach. Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem trzeciego i czwartego kwartału przeprowadzonego monitoringu.

Bydło opasowe

Pogłowie bydła mięsnego i ceny mięsa wołowego w III i IV kwartale 2016 r. zostały zanalizowane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 13 gospodarstwach. Badane gospodarstwa usytuowane są w 10 powiatach województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzony monitoring dotyczący stanu pogłowia obrazuje, że w III kwartale średnia liczebność stada wynosiła 19 szt., a w IV kwartale 20 szt. Wskazuje to na niewielki wzrost liczebności zwierząt w stadach. Tendencja wzrostowa utrzymuje się również w analizie cen żywca wołowego. W III kwartale ceny oscylowały w granicach od 7 do 13 zł za kilogram żywca. W następnym kwartale między 7,20 a 13 zł/kg. Różnice wynikają z określenia ceny skupowej - ceny za masę żywą, a ceny za wagę bitą ciepłą. Średnia cena w monitorowanych gospodarstwach wynosiła 8,12 zł/kg w III kwartale i 8,34 zł/kg w IV kwartale.

Bydło mleczne

Analiza wielkości stad bydła mlecznego i ceny mleka przeprowadzona została w 33 gospodarstwach województwa świętokrzyskiego. W drugim półroczu 2016 r. odnotowujemy nieznaczny spadek pogłowia krów. Średnia liczebność stada wynosiła 19 szt. w III kwartale, zaś pod koniec roku już 18 szt.. Analizując ceny mleka obserwujemy wzrost opłacalności produkcji mleka. Przy zmniejszeniu liczebności stad rolnicy uzyskują wyższe ceny za litr mleka. W III kwartale ceny oscylowały między 0,81 a 1,28 zł/l. Natomiast w IV kwartale już od 0,96 do 1,46 zł/l. Obserwujemy duże zróżnicowanie cen mleka w poszczególnych gospodarstwach, ale z badań jednoznacznie wynika, że gospodarstwa posiadające duże stada otrzymują wyższe ceny z litr mleka.

Dane z przeprowadzonych ankiet w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka

Wykres

Trzoda chlewna

Monitoringiem objęto 18 gospodarstw w 18 różnych gminach województwa świętokrzyskiego, w tym 5 gospodarstw dużych (100 i więcej szt.), 10 gospodarstw średnich (99-21 szt.) i 3 gospodarstwa małe (20 i mniej szt.). W badanych gospodarstwach utrzymywano od 7 do 1250 tuczników.

Spadek pogłowia odnotowano w 4 gospodarstwach (średnio o ok. 30 szt.). Wzrost pogłowia w 13 gospodarstwach (średnio o 18 szt.). W 1 gospodarstwie pogłowie pozostało bez zmian. W III kwartale ceny żywca wynosiły od 4,20 do 6,20 zł/kg, natomiast w IV kwartale od 4,90 do 5,90 zł/kg. W III kwartale średnia cena w badanych gospodarstwach wynosiła 5,37 zł/kg żywca wieprzowego, zaś w IV kwartale średnia cena spadła o 8 groszy i wynosiła 5,29 zł/kg.

W porównaniu do pierwszego półrocza średnia liczba zwierząt w badanych gospodarstwach utrzymywała się na stałym poziomie, natomiast średnia cena za kilogram żywca wieprzowego w drugim półroczu była wyższa o 0,81 zł (4,52 zł w pierwszym półroczu, 5,33 zł w drugim półroczu). W drugim półroczu średnia cena w grupie gospodarstw dużych wynosiła 5,41 zł/kg i była o 0,11 zł wyższa od średnich cen (5,30 zł/kg) w dwóch pozostałych grupach gospodarstw.

wykres nr 2

Opracowanie: Małgorzata Duda

Podsumowanie ankiet dotyczących stanu pogłowia oraz opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych w województwie świętokrzyskim w roku 2016

Zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 (Dz. U. 2004 Nr 251 poz. 2507, z późniejszymi zmianami,) o jednostkach doradztwa rolniczego, art. 4 pkt. 4.4 b wskazuje, iż ośrodki doradztwa rolniczego są zobowiązane do prowadzenia monitoringu cen skupowych zwierząt żywych i ich produktów na terenie podległego województwa. Na podstawie w/w rozporządzenia przeprowadzano kwartalne anonimowe ankiety w gospodarstwach specjalistycznych przez specjalistów terenowych w poszczególnych powiatach. Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem dwóch pierwszych kwartałów przeprowadzonego monitoringu w roku 2016.

Analiza ankiet dotyczących bydła opasowego

Celem przedstawionej analizy jest określenie opłacalności produkcji na podstawie ceny skupowej żywca opasów oraz wielkości stad, z których zwierzęta pochodziły, w pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku. Dane dotyczące wielkości stad oraz ceny żywca wołowego pozyskano z 15 stad w siedmiu powiatach województwa świętokrzyskiego. Ankiety zostały przeprowadzone przez ośmiu specjalistów terenowych.

Przeprowadzony wojewódzki monitoring dotyczący stanu pogłowia bydła mięsnego zwierząt oraz cen żywca wołowego obrazuje, iż średnio w ankietowanych gospodarstwach utrzymywało w pierwszym kwartałach 23 sztuki bydła, a w kolejnych 17 sztuk. Wielkości uzyskane z przeprowadzonych ankiet nie odzwierciedlają doniesień GUS, które prognozują zwiększenie liczby gospodarstw specjalizujących się w chowie i hodowli bydła, jako alternatywa dla mniej opłacalnej gałęzi hodowli bydła mlecznego. W oby dwóch kwartałach centy żywca oscylowały w granicach od 7 do 13 zł za kilogram żywca wołowego. Różnice mogą wynikać z różnic określania ceny skupowej (cena za masę żywca a cena za wagę bitą ciepłą). Średnia cena w monitorowanych gospodarstwach oscylowała na poziomie 8,29 zł/kg, a w drugim kwartale 8,04 zł/kg. Brak uwag i komentarzy przy ankietach.

Analiza ankiet dotyczących krów mlecznych

Celem przedstawionej analizy jest określenie opłacalności produkcji na podstawie ceny skupowej mleka krowiego oraz wielkości stad, z których zwierzęta pochodziły, w poszczególnych kwartałach 2016 roku. Do naszego działu wpłynęło 9 ankiet dotyczących 10 stad w wielkości od 3 do 69 krów mlecznych. Stada pochodziły z terenu 8 powiatów. Ankiety zostały przeprowadzone przez 9 specjalistów terenowych. Dane zestawiono tabelarycznie.

Dane z przeprowadzonych ankiet w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka

Wykres Dane z przeprowadzonych ankiet w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka

W badanych gospodarstwach liczba krów mlecznych w drugim kwartale 2016 roku w stosunku do pierwszego kwartału nieznacznie się zmniejszyła. Najniższą cenę odnotowano w II kwartale, na poziomie 0,70 zł, a najwyższą cenę na poziomie 1,12 zł. Średnia liczba krów w gospodarstwach w I kwartale była na poziomie 20,5 szt., a w II kwartale liczba zwierząt spadła do 19 szt. Cena za litr mleka wynosiła w pierwszym kwartale 1,03 zł, a w drugim zaledwie 0,99 zł.

Przy spadku ceny skupu mleka krowiego obserwujemy również tendencje spadkowe co do wielkości stad. W analizowanych gospodarstwach istnieje duże zróżnicowanie co do wielkości gospodarstw oraz cen skupowych mleka krowiego. Większe gospodarstwa uzyskują większą cenę skupową mleka krowiego.

Opracował: Artur Płyta

Analiza ankiet dotyczących trzody chlewnej

Analiza ankiet dotyczących trzody chlewnej

Monitoringiem objęto 18 gospodarstw w 18 różnych gminach województwa świętokrzyskiego.

W badanych gospodarstwach utrzymywano od 7 do 1300 tuczników.

W II kwartale spadek pogłowia odnotowano w 5 gospodarstwach (średnio o ok 25 szt.) w porównaniu do I kwartału, wzrost pogłowia w 7 gospodarstwach (średnio o 11 szt.), a w 6 gospodarstwach pogłowie pozostało bez zmian. W grupie gospodarstw utrzymujących 100 i więcej sztuk (6 gospodarstw) odnotowano spadek pogłowia, natomiast w mniejszych gospodarstwach odnotowano niewielki wzrost liczby utrzymywanych zwierząt.

W I kwartale ceny żywca w badanych gospodarstwach wynosiły od 3,60 do 5,25 zł/kg, natomiast w II kwartale od 3,90 do 5,50 zł/kg. W I kwartale średnia cena żywca wieprzowego wynosiła 4,34 zł/kg, zaś w II kwartale wzrosła o 37 groszy i wynosiła 4,71 zł/kg. Ankiety nie wykazały związku między liczbą utrzymywanych zwierząt a ceną uzyskiwaną za kilogram żywca.

Opracowała: Małgorzata Duda

do góry