Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Sprzedaż bezpośrednia

Dostawy bezpośrednie - sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów pochodzenia roślinnego

Producenci, którzy wprowadzają na rynek produkty roślinne z własnego gospodarstwa zobowiązani są do przestrzegania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych z dnia 6 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 112, poz 774), które określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.

Działalność ta dotyczy wyłącznie surowców wyprodukowanych we własnym gospodarstwie (pochodzących z własnych upraw i hodowli). Dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego takie jak:

 • zboża,
 • owoce,
 • warzywa,
 • zioła,
 • grzyby uprawne,
 • produkty uprawne pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej,
 • pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego.

Zasięg terytorialny

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna lub na terenie województw przyległych. Dostawcami bezpośrednimi są producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom fizycznym, np.: na targowiskach, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym oraz lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

Rejestracja

Producent zobowiązany jest co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności złożyć do właściwego, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego

Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z form prowadzenia działalności. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które określa wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wielkość, zakres i obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia takiej sprzedaży.

Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej tj:

 • tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu,
 • tusze i podroby pozyskane przez koło łowieckie,
 • produkty rybołówstwa,
 • żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu asperum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz z gatunków rodziny Achatiniade,
 • mleko surowe,
 • siarę,
 • surową śmietanę,
 • jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych,
 • produkty pszczele nieprzetworzone.

Zasięg terytorialny

Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego oraz województw sąsiadujących, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów.

Rejestracja

Rejestracja odbywa się na wniosek składany do powiatowego lekarza weterynarii w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

kategoria: Dostawy bezpośrednie [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.pdf 2019-07-10 14:00 824,94KB pobierz plik: Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.pdf
do góry