Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

FADN

Koordynator Biura Rachunkowego ds. Polskiego FADN

  • mgr inż. Małgorzata Orłowska-Masternak
    e-mail:

Informatyk bazy danych Polskiego FADN

  • mgr inż. Marcin Duda
    e-mail:

 

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych. Systemem rachunkowości rolnej funkcjonującym w Unii Europejskiej jest Sieć Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych - FADN. Jej skrótowa nazwa FADN pochodzi od nazwy angielskiej - Farm Accountancy Data Network. Dane gromadzone w ramach tej rachunkowości wykorzystywane są przede wszystkim dla: corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty, analizy działalności gospodarstw rolnych oraz oceny skutków projektowanych zmian dotyczących rolnictwa Wspólnoty.

Polski FADN jest tworzony w ramach dostosowań prawno - organizacyjnych Polski do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych oparty jest o Ustawę z dnia 29 listopada 2000 roku (Dz.U. Nr. 3 z 2001 roku). Ustawa ta szczegółowo określa zadania szczebla centralnego - Komitetu Krajowego i Agencji Łącznikowej. Rolę Agencji Łącznikowej w Polsce pełni Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W województwie świętokrzyskim funkcję Biura Wojewódzkiego ds. PL FADN pełni Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

W Polsce rachunkowością na potrzeby FADN jest objętych ok. 12 tys. gospodarstw rolnych (2% gospodarstw towarowych), w tym 350 w województwie świętokrzyskim. Wybrane gospodarstwa do prowadzenia rachunkowości powinny być reprezentatywne dla określonych kryteriów, np. siły ekonomicznej, określonych kierunków, typów produkcji, wielkości gospodarstw, itp. Polem obserwacji FADN są gospodarstwa towarowe, czyli takie, które mogą zapewnić rolnikowi zatrudnienie oraz wielkość dochodu niezbędną do utrzymania rodziny rolniczej. Dla zaliczenia gospodarstwa do grupy gospodarstw towarowych musi ono przekroczyć określone minimum wielkości ekonomicznej. Szczegółowe informacje o Polskim FADN są dostępne na stronie internetowej IER i GŻ  - www.fadn.pl.

do góry