Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Będą zmiany w ustawie o rolnictwie ekologicznym

Będą zmiany w ustawie o rolnictwie ekologicznym

2019-12-24

Potrzeba zmian w ustawie o rolnictwie ekologicznym wynika z konieczności wprowadzenia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 str. 1 z 14.6.2018 r.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Główne proponowane zmiany, jakie planuje się wprowadzić to:

  • Wprowadzenie wymogu przyjęcia zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
  • Zlecenie jednostkom certyfikującym obowiązku publikacji opłat pobieranych za przeprowadzanie kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.
  • Wprowadzenie jednolitej bazy producentów objętych kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym - obecnie każda z jednostek prowadzi swój osobny wykaz.
  • Wprowadzenie możliwości udzielania dotacji placówkom oświatowym na zakup żywności ekologicznej do żywienia uczniów tych placówek.
  • Umożliwienie nabycia uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego bez egzaminu przez osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo, zootechnika lub technologia żywności.
  • Wprowadzenie obowiązku przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności przez producentów, którzy opuścili system rolnictwa ekologicznego przez co najmniej dwa lata oraz udostępniania jej właściwym organom sprawującym nadzór (umożliwi to kontrole producentów, którzy wycofali się z sytemu rolnictwa ekologicznego, ale ich produkty nadal są w obrocie na rynku).
  • Przesunięcie uprawnień do upoważniania jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym z ministra do spraw rolnictwa na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - obecnie upoważnienia wydaje minister, natomiast nadzór nad jednostkami sprawuje IJHARS.
  • Wprowadzenie jednolitego wniosku o wydanie zgody na zastosowanie nie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.
  • Wprowadzenie kar za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu nie spełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej.
  • Wprowadzenie kar za niespełnianie wymogu weryfikacji certyfikatów swoich dostawców przez podmioty działające w sektorze rolnictwa ekologicznego, ustanowionego art. 35 ust. 6 rozporządzenia 2018/848.

Pozostałe rozwiązania proponowane w projektowanej ustawie nie różnią się zasadniczo od przyjętych w obecnym systemie.

Marian Szałda

udostępnij
do góry