Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Czas ubezpieczyć uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie

Czas ubezpieczyć uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie

2020-03-26

W rolnictwie o wynikach realizowanych przedsięwzięć decydują nie tylko umiejętności i przedsiębiorczość producentów rolnych, ale często niekorzystne warunki pogodowe (m.in. susze, przymrozki), klęski żywiołowe, epidemie chorób (jak w tej chwili koronawirus), wahania cen, i inne zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu, życiu i majątku.

Zabezpieczeniem w celu zmniejszenia ryzyka są przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe. Wielu producentów rolnych wykupuje polisę „na wszelki wypadek”, jednakże ryzyko wystąpienia tych niekorzystnych zjawisk może nie wystąpić i dlatego niektórzy rolnicy są przekonani, że wykupienie polisy to oczywista „strata finansowa”. Myślą tak do momentu, gdy zajdzie takie niekorzystne zdarzenie.

Dopłaty do ubezpieczenia w 2020 roku

Lada moment ruszy wiosenny sezon ubezpieczania upraw. W 2019 roku rolnicy zawarli prawie 216 tys. polis z dopłatami na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Ile ich będzie w 2020 roku?

Do tej pory ministerstwo rolnictwa na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zawarło umowę z siedmioma zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na kwotę 349 mln zł. Te zakłady to:

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
 4. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 6. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu.

Jak podaje resort, łączna kwota dopłat na ten rok wyniesie 500 mln zł. W ustawie budżetowej na 2020 r. przewidziano kwotę 350 mln zł , a w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 - 150 mln zł. Dla przypomnienia w 2019 roku ze środków publicznych dopłacono do 214.809 polis „uprawowych”, które objęły 3,9 mln hektarów oraz 891 umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477), z budżetu państwa stosowane są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

 • dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych oraz roślin strączkowych) od wystąpienia: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
 • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od wystąpienia: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Kiedy określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia przekraczają odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, od pełnego pakietu ryzyk (10 rodzajów ryzyka), dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania tutaj stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.Zaś w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej swoim zakresem jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, dopłaty do składek ubezpieczenia będą przysługiwały w wysokości do 65% składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego lub łącznie kilku rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych w wysokości odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Jeżeli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą wysokości odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Natomiast w przypadku umów ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, po przekroczeniu tych stawek taryfowych, dopłata do składki będzie przysługiwała do 65% składki do stawek taryfowych, odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

Co zaś się tyczy ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, to dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2020 r. został określony przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2370), w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Obowiązek ubezpieczenia

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne wynika wprost z przepisów ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników, w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Barbara A. Czwarno

Źródło:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. 2370)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2333)
udostępnij
do góry