Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Inteligentne rolnictwo - przyjazne klimatowi

Inteligentne rolnictwo - przyjazne klimatowi

2020-02-14

Rolnictwo przyjazne klimatowi (z ang. CSA - Climate Smart Agriculture) to kierunek rozwoju rolnictwa i jego transformacji zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój w zmieniającym się klimacie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) definiuje CSA jako rolnictwo, które w sposób zrównoważony zwiększa wydajność, zwiększa odporność poprzez adaptację do zmian klimatu, a także zmniejsza emisję gazów cieplarnianych (CO2, CH4 N2O) w przeliczeniu na wskaźnik GHG (z ang. Greenhouse gas - gaz cieplarniany). Ma to zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój rolnictwa na całym świecie, również w krajach ubogich.

Trzy główne filary CSA:

  1. Zwiększenie wydajności rolnictwa i dochodów z upraw, chowu zwierząt i ryb bez negatywnego wpływu na środowisko, np. wprowadzenie do uprawy nowych odmian, terminowe i staranne wykonanie zabiegów agrotechnicznych.
  2. Zmniejszenie narażenia rolników na krótkotrwałe ryzyko suszy, wzmocnienie odporności rolnictwa na długotrwałe negatywne procesy poprzez szersze wykorzystanie usług ekosystemowych.
    1. Poprawa żyzności gleb, poprzez zwiększenie ilości materii organicznej, próchnicy zwiększenie zawartości węgla w glebie.
    2. Zwiększenie wodnej retencji glebowej, zastosowanie odpowiednich technik uprawy i zasad agrotechniki pozwalającej na gromadzenie wody w glebie.
  3. Dążenie do redukcji, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Oznacza to takie zarządzanie glebami i lasami, aby magazynować i redukować CO2 i inne gazy cieplarniane, np. poprzez systemy uprawy roli i dobre praktyki w nawożeniu.

Rolnictwo przyjazne klimatowi dba o środowisko i nie dopuszcza do jego degradacji, opiera się na zasadach rolnictwa zrównoważonego. W ramach CSA opracowywane są również modele zmian klimatycznych i strategie adaptacji do tych zmian. W przygotowaniu takich modeli wykorzystuje się najnowsze technologie informatyczne.

Aby osiągnąć cele bezpieczeństwa klimatycznego zasady CSA wdrażane są również w najbiedniejszych krajach świata. W krajach tych wiele prac w rolnictwie wykonują kobiety, dlatego tworzy się programy edukacyjne skierowane specjalnie dla kobiet.

W rolnictwie przyjaznym klimatowi wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania w agrotechnice upraw i chowie zwierząt, a także innowacyjne metody przekazywania wiedzy - strony internetowe, aplikacje na smartfony itp.

Krzysztof Domagała
Źródło: www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/

udostępnij
do góry