Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje branżowe/Nabór wniosków na "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" od 12 lutego

Nabór wniosków na "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" od 12 lutego

2019-02-07

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014. Nabór dotyczy działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury oraz usprawnienie i modernizację w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014.  

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566);
  • podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb;

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 12 lutego 2019 r. do dnia 25 lutego 2019 r. włącznie.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są do pobrania na stronie: www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/inwestycje-produkcyjne-w-akwakulture-o-ktorym-mowa-w-art-48-ust-1-lit-c-i-d-rozporzadzenia.html

Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry