Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin

Nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin

2020-01-15

Z dniem 14 grudnia 2019 wprowadzono dwa nowe akty prawne:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt i środków ochrony roślin. Przepisy te zmieniają dyrektywę Rady 200/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie.

Rozporządzenie 2016/2031 precyzuje zasady wydawania paszportów roślin, ustanawiania stref ochronnych i określania priorytetów bezpieczeństwa fitosanitarnego w UE.

Przepisy rozporządzenia 2016/2031 określają listę agrofagów kwarantannowych dla Unii Europejskiej podlegających obowiązkowemu zwalczaniu, a także listę agrofagów kwarantannowych w strefach ochronnych. Nowością jest wyodrębnienie agrofagów kwarantannowych priorytetowych (szczególnie niebezpiecznych), na które służby kontrolne ochrony roślin zwrócą szczególną uwagę i w razie ich wystąpienia opracują plany zwalczania. Przepisy rozporządzenia określają również listę niekwarantannowych agrofagów regulowanych, które dotychczas podlegały obowiązkowi zwalczania oraz agrofagów jakościowych - szczególnie ważnych w produkcji nasiennej.

Komisja Europejska określiła listę towarów, których import jest zabroniony oraz wykaz towarów, które muszą spełniać wymagania szczególne. Rośliny importowane na terytorium UE muszą mieć świadectwo fitosanitarne. Komisja określiła także wykaz towarów, których import do Unii będzie zabroniony (towary tzw. wysokiego ryzyka). Zmianom ulegają także przepisy określające zasady rejestracji podmiotów prowadzących działalność objętą przepisami z zakresu zdrowia roślin. Przepisy te objęły również eksporterów, określono zasady wydawania paszportów roślin.

Paszporty roślin będzie wydawać upoważniony podmiot, wyjątkowo służba ochrony roślin

Wzory paszportów określa rozporządzenie Komisji 2017/2013 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Krzysztof Domagała
Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo/nowe-przepisy-ue-w-zakresie-zdrowia-roslin-nasiennictwa-i-urzedowych-kontroli

udostępnij
do góry