Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Projektowane zmiany rozporządzeń w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz programu rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego PROW

Projektowane zmiany rozporządzeń w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz programu rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego PROW

2021-02-03

dziennik ustaw, ekologia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Jak czytamy w uzasadnieniu, główną przesłanką do przygotowania niniejszych projektów rozporządzeń jest to, że nie zakończyły się jeszcze prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowania, i tym samym opóźnione będzie wdrożenie nowej perspektywy finansowej. „Nowa” WPR zostanie wdrożona dopiero od 2023 r.

Główne proponowane zmiany w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”

  1. Zmiana długości realizacji zobowiązań ekologicznych podejmowanych w okresie przejściowym w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020. Zobowiązania ekologiczne podejmowane od 2021 r. będą trwały 3 lata, a nie 5 lat, jak obecnie. W związku z powyższym, w przypadku zobowiązania podjętego po dniu 14 marca 2021r. płatność ekologiczną przyznaje się jeżeli rolnik realizuje 3-letnie zobowiązanie ekologiczne.
  2. Podniesienie stawek płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020. Oczekiwanym efektem aktualizacji stawek płatności ekologicznych jest wzrost zainteresowania realizacją tego działania oraz ekologicznymi metodami produkcji. Stawki płatności wzrosną średnio o około 27%.
  3. Wprowadzenie dodatkowych wymogów w ramach wsparcia do ekologicznych pomidorów (z rozsady i z minimalną obsadą 20 000 szt./ha) w celu jego ukierunkowania na najbardziej wartościowe uprawy z największym potencjałem rynkowym.
  4. Zmniejszono sankcje za brak planu - zmniejszenie płatności ekologicznej o 40% nie będzie dotyczyło jak dotychczas całej płatności ekologicznej (tj. płatności w ramach wszystkich zobowiązań realizowanych przez rolnika), lecz tylko płatności w ramach tego zobowiązania ekologicznego, dla którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej.

Główne proponowane zmiany w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

  1. Zmniejszono sankcje za brak planu - jeżeli rolnik nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w odniesieniu do którego rolnik nie posiada planu, przysługuje w wysokości zmniejszonej o 40%.
  2. Zaproponowano, aby nowe zobowiązania podejmowane w okresie przejściowym w ramach pakietów: Pakiet 2. Ochrona gleb i wód, Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, były podejmowane na okres 2 lat. W przypadku, pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 - będą podejmowane, tak jak obecnie, na okres 5 lat.

Planuje się, że rozporządzenia wejdą w życie z dniem 15 marca 2021 r. Przyjęcie takiego terminu zapewni obecnym i potencjalnym beneficjentom przyszłych działań odpowiedni czas na zapoznanie się z nowymi przepisami i dostosowanie się do nich.

Joanna Stefańczyk

udostępnij
do góry