Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Zmiana w ustawie o nawozach i nawożeniu

Zmiana w ustawie o nawozach i nawożeniu

2020-05-28

Sejm znowelizował, a senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy o nawozach i nawożeniu. Nowe przepisy powierzają nadzór nad obrotem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz kontroluje obrót środkami ochrony roślin i ich stosowaniem. W celu zapewnienia pełnej ochrony zdrowia roślin oraz w celu zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzeniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin, kontrole nad sektorem nawozów powierzono PIORiN-owi. Dotychczas funkcję te sprawowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS).

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki, a ocenę i monitorowanie jednostek oceniających będzie prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

Ponadto w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis mówiący o tym, że od 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem mocznika zawierającego inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną. Ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z propozycją KE dot. Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z tą propozycją nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co ma wpływ na wydłużenie czasu dostępności składników pokarmowych dla roślin, a także będzie ograniczona emisja amoniaku do atmosfery.

Anna Łukasiewicz
źródło:www.farmer.pl

udostępnij
do góry