Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Znamy stawki podatku rolnego na 2020 rok

Znamy stawki podatku rolnego na 2020 rok

2019-10-24

GUS podał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Kwota ta wyniosła 58,46 zł za 1 dt. 

W 2020 roku rolnicy zapłacą:

 • Za grunty gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego): 146,15 zł
 • Za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu (równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha fizycznego): 292,30 zł

Dla porównania w 2019 roku kwoty podatku dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiły 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych 271,80 zł od 1 ha fizycznego. Powyższe stawki często są niższe w poszczególnych gminach, ponieważ rady gmin korzystają z uprawnienia do obniżenia średnich cen skupu podawanych przez GUS, przyjmowanych jako podstawę obliczania podatku rolnego. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

Osoby i podmioty zobowiązane do płacenia podatku rolnego zobowiązane są do składania dwóch rodzajów formularzy: informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Formularze są dostępne w siedzibach gmin oraz na ich stronach internetowych. Niektóre gminy przyjmują formularze także w formie elektronicznej, a także w formie jednolitego formularza łącznie dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Podatek rolny należy zapłacić w czterech ratach w terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Jednak, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wówczas płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty (do 15 marca).

Rolnik może ubiegać się o zmniejszenie lub zwolnienie z podatku rolnego

Można ubiegać się o zwolnienie z podatku rolnego między innymi od użytków rolnych klasy V, VI i VIz od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych. Rolnicy mogą się ubiegać również o zmniejszenie wysokości podatku z tytułu ulgi inwestycyjnej w związku z wydatkami jakie ponieśli np. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych czy urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Piotr Lisowski

udostępnij
do góry