Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Ekonomika/PROW 2014-2020/Już wkrótce nabór na działanie 9. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Już wkrótce nabór na działanie 9. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

2017-10-04

Zgodnie z ogłoszeniem prezes ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" będzie można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, które spełnią określone wymagania. W planie finansowym PROW 2014-2020 na wsparcie grup producentów przewidziano kwotę 402 987 547 euro.

 

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, uznanych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284).

Grupy producentów rolnych mogą być tworzone ze względu na produkt lub grupę produktów, które zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577) - otwórz

Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać grupy producentów utworzone w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa.


Warunki uzyskania pomocy

Pomoc w ramach naboru w 2017 r. będzie przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:

 1. składa się wyłącznie z osób fizycznych;
 2. została uznana przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR (lub została uznana w okresie 29 listopada 2016 r. - 31 sierpnia 2017 r. przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (...);
 3. posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR;
 4. działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
 5. której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;
 7. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia;
 8. składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy), której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach:
  1. działań:
   1. "Grupy producentów rolnych" PROW 2004-2006,
   2. "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013,
   3. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020,
   4. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013,
   5. "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013,
  2. mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:
   1. wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
   2. uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Wsparcie może uzyskać grupa producentów, której:

 • każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. zorganizowanym w formie spółdzielni - przyznaje się 3 punkty;
 2. zrzeszającym producentów w następujących kategoriach:
  1. produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności produkty rolnictwa ekologicznego, lub
  2. świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
  3. bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
  4. owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
  5. miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
  6. rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
  7. szyszki chmielowe - przyznaje się 3 punkty;
 3. jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu;
 4. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy, w zakresie produktu, ze względu na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy - przyznaje się 3 punkty;
 5. jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1-15 ha stanowi:
  1. powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 3 punkty,
  2. powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 2 punkty,
  3. od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 1 punkt;
 6. jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
  1. innowacyjności - przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii - przyznaje się 5 punktów lub
  2. przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska - przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii - przyznaje się 5 punktów;
 7. jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - przyznaje się 2 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.


Forma i wysokość wsparcia finansowego

Pomoc będzie realizowana:

 1. w formie rocznych płatności;
 2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana;
 3. będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy* ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.


Wsparcie wynosi:

 • w pierwszym roku - 10% przychodów netto,
 • w drugim roku - 8% przychodów netto,
 • w trzecim roku - 6% przychodów netto,
 • w czwartym roku - 5% przychodów netto,
 • w piątym roku - 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

* wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez beneficjenta ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:

 • członkami beneficjenta,
 • współmałżonkiem członka beneficjenta,
 • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Ponadto, grupy producentów rolnych, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna.

Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 (udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy wynosi 36,37%), określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym roku działalności.

Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.


Procedura przyznania pomocy

Uzyskanie przez grupę producentów rolnych uznania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • w pierwszej kolejności grupa jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców;
 • kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych (…), do dyrektora regionalnego ARiMR (przed dniem 1 września 2017r. wnioski o uznanie składane były do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego). Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy;
 • od daty uznania, grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego;
 • natomiast po uzyskaniu uznania, grupa może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w terminie trwania naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze:

Prezes ARiMR, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali ARiMR i oddziałów regionalnych ARiMR, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

Termin pierwszego naboru wniosków został ogłoszony na okres od dnia 30 września do dnia 28 listopada 2016 r.

Terminy kolejnych naborów - zgodnie z ogłoszeniami Prezesa ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy.

Wniosek o przyznanie pomocy grupa składa tylko raz, w terminie do dnia zakończenia pierwszego terminu składania wniosków, następującego po dniu uznania grupy.

Przyznanie pomocy:

Prezes ARiMR, w terminie 90 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy ustala kolejność przysługiwania pomocy.

Prezes ARiMR, w terminie 7 dni po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.

Dyrektor OR ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 60 dni od dnia podania informacji o kolejności przysługiwania pomocy przez Prezesa ARiMR.

Wyprzedzające finansowanie (etap nieobowiązkowy):
Grupa producentów może złożyć wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna.

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wyprzedzające finansowanie, oddział regionalny ARiMR informuje grupę producentów o terminie zawarcia umowy. W umowie zostanie określony m.in. termin wypłaty przez ARiMR wyprzedzającego finansowania.

Kwota wyprzedzającego finansowania będzie przez ARiMR rozliczana w ramach składanych przez grupę wniosków o płatność (wypłata środków dla wniosków o płatność będzie pomniejszana o kwotę wypłaconego wyprzedzającego finansowania).

Wypłata pomocy:
Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę producentów.

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

Decyzja administracyjna o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.

Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca płatność stała się ostateczna.

Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.

Piąta (ostatnia) płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, a w przypadku nieosiągnięcia tych celów, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności.


Budżet działania

W planie finansowym PROW 2014-2020 przewidziano na wsparcie grup producentów kwotę 402 987 547 euro (w tym ok. 110 000 000 euro na zobowiązania dotyczące realizacji płatności w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013).


Podstawowe akty prawne regulujące realizację działania

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 - otwórz;
 2. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z późn. zm.) - otwórz;
 3. ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1130) - otwórz;
 4. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284) - otwórz;
 5. ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wraz z kolejnymi zmianami (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) - otwórz;
 6. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577) - otwórz;
 7. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 237) - otwórz;
 8. rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (załącznik I "Definicja MŚP") - otwórz.

Do pobrania:

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc

Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków

Prezentacja

Szczegółowe informacje nt. działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Zasady oceny planów biznesowych

Źródłowww.arimr.pl

udostępnij
do góry