Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/1 czerwca rozpoczął się kolejny nabór w ramach KPO - wsparcie do 15 mln zł

1 czerwca rozpoczął się kolejny nabór w ramach KPO - wsparcie do 15 mln zł

2023-06-01

KPO logo

Już od 1 czerwca można ubiegać się o wsparcie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych. Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2023 roku i jest on finansowany w ramach budżetu Krajowego Planu Odbudowy.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale również podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeśli:

  1. wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:
    1. której rodzaje są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2758 i z 2023 r. poz. 740). Lista w tabeli poniżej.
    2. w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
    3. polegającą na wynajmie budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  2. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727, z 2023 poz. 412);
  3. w przypadku osoby fizycznej są pełnoletni.

Ubiegający się o wsparcie powinni prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Bardzo ważna kwestią jest to, że wsparcia nie będzie można otrzymać na przedsięwzięcia związane ze sprzedażą detaliczną.

Rodzaje działalności gospodarczej objęte wsparciem

Lp.

Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

(PKD)

1.

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu

2.

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

3.

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

4.

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

5.

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

6.

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj olejów i tłuszczów jadalnych

7.

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych

8.

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

9.

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw

10.

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

11.

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

12.

52.24.A, 52.24.B, 52.24.C

Przeładunek towarów - dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

13.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe

14.

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem - dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie otrzymane w ramach tego naboru można przeznaczyć na budowę lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Pomoc można również przeznaczyć na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń czy zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

Jaka jest wysokość pomocy?

Pomoc przyjmuje formę refundacji 50% kosztów kwalifikowalnych, które mogą być poniesione nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku. Wsparcie może zostać udzielone w wysokości limitu 15 mln zł na dany podmiot, jednak nie mniej 250 tys. zł na dane przedsięwzięcie. Refundacja kosztów wypłacona zostanie w formie płatności końcowej po zakończeniu całego przedsięwzięcia lub w formie płatności częściowych po zakończeniu każdego z etapów, jeśli przedsięwzięcie podzielone jest na etapy.

Wsparcie finansowane jest w ramach budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy złożyć w formie papierowej - osobiście, przez pełnomocnika lub nadać rejestrowaną przesyłką pocztową. Wnioski będą przyjmowane również w wersji elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Piotr Figlarz

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/kpoizo-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-centra-przechowalniczo-dystrybucyjne-produktow-rolnych-rybolowstwa-akwakultury-lub-artykulow-rolno-spozywczych--wkrotce-nabor-wnioskow

udostępnij
do góry