Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Amerykańskie spojrzenie na rolnictwo zrównoważone

Amerykańskie spojrzenie na rolnictwo zrównoważone

2022-09-21

Ciągnik rolniczy

Wraz z popularyzacją idei zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego zaczęła powstawać koncepcja zrównoważonego rolnictwa.

Za początki zrównoważonego rozwoju rolnictwa w USA można przyjąć powołanie przez prezydenta rady ds. zrównoważonego rozwoju i wyodrębnienie grupy zadaniowej do spraw zrównoważonego rolnictwa, co miało miejsce w 1993 roku. Zauważono wówczas potrzebę utrzymania i powiększania produktywności i konkurencyjności rolnictwa, a także jego użyteczności dla społeczeństwa. Rolnictwo powinno być także przyjazne środowisku.

Zadania dla rolnictwa zrównoważonego

Rolnictwo zdefiniowano jako zintegrowane systemy produkcji roślinnej i zwierzęcej, które realizują następujące zadania:

  • zaspokajają podstawowe potrzeby człowieka w dziedzinie zaopatrzenia w żywność,
  • zapewniają tworzenie zasobów i utrzymanie zasobów dla produkcji rolniczej,
  • efektywne gospodarują zasobami,
  • utrzymują opłacalność produkcji rolnej,
  • poprawiają jakość życia rolników i całego społeczeństwa.

Zrównoważone rolnictwo ma być oparte na celach żywnościowych człowieka (bezpieczna, dostępna żywność wysokiej jakości), a także zrozumieniu wpływu działalności rolniczej na środowisko oraz bioróżnorodność. W rolnictwie zrównoważonym wykorzystuje się zdobyte własne doświadczenia i osiągniecia nauki w celu tworzenia zintegrowanego, konkurencyjnego i sprawiedliwego systemu rolnego. Systemy te zmniejszają degradację środowiska, utrzymują produktywność rolnictwa, poprawiają rentowność w perspektywie krótko- i długoterminowej, stabilizują społeczności wiejskie.

W rolnictwie zrównoważonym zaleca się:

  • stosowanie płodozmianu,
  • opracowanie strategii zwalczania szkodników,
  • skuteczniejsze zwalczanie chwastów poprzez połączenie metod chemicznych, mechanicznych i biologicznych,
  • stosowanie praktyk ochrony zasobów wodnych.

Zrównoważone rolnictwo chroni bioróżnorodność, utrzymuje żyzność gleby i czystość wody, chroni i poprawia chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości gleby, przetwarza zasoby naturalne i oszczędza energię. Produkuje różnorodne formy wysokiej jakości żywności, błonnika i leków. Szanuje ekologiczne zasady różnorodności i współzależności. Integruje człowieka z przyrodą, scala i zapewnia trwałość społeczności lokalnych, wiejskich.

Rolnictwo zrównoważone wykorzystuje osiągniecia nauki nie tylko w celu poprawy poziomu wiedzy rolników, ale również do zmiany technologii produkcji, zastępowania technologii o niższej efektywności nowymi, bardziej wydajnymi technologiami (maszynami).

W celu propagowania i wdrażania zasad zrównoważonego rolnictwa uruchomiono program badań i edukacji zrównoważonego rolnictwa - SARE. Organizacje rolnicze utworzyły Narodową Koalicję Zrównoważonego Rolnictwa (ang. National Sustainable Agriculture Coalition - w skrócie NSAC), która propaguje upowszechnia zasady rolnictwa zrównoważonego.

Krzysztof Domagała

Źródło: www.usda.gov

udostępnij
do góry