Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Bioasekuracja — nawet 100 proc. refundacji kosztów. Wnioski do 26 lipca

Bioasekuracja — nawet 100 proc. refundacji kosztów. Wnioski do 26 lipca

2024-07-08

Świnia

Od 3 do 26 lipca 2024 r. hodowcy świń mogą ubiegać się o środki na sfinansowanie podjętych w bieżącym roku działań bioasekuracyjnych. Refundacji podlega 100 proc. wydatków.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Kto może uzyskać wsparcie?

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności:

 • który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • który utrzymuje w gospodarstwie, o którym mowa powyżej zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia.

Jaka jest forma wsparcia?

Pomoc udzielana jest w formie refundacji wydatków dla producentów rolnych będącymi rolnikami ryczałtowymi - według ceny brutto, a dla pozostałych producentów według cent netto.

Na co można uzyskać wsparcie?

Na liście inwestycji, w przypadku których można liczyć na zwrot poniesionych kosztów, znajdują się:

 • zakup mat dezynfekcyjnych;
 • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
 • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
 • zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 • przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń).

Wypłata pomocy

Pomoc jest wypłacana na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.

Informacje dotyczące rachunku można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”. Jeśli nr konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany na stronie: www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow

Do wniosku, dołącza się:

 1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.07.2024 r.;
 2. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej stronie internetowej:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Wojciech Łabętowicz

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/bioasekuracja---refundacja-do-100-wydatkow-poniesionych-przez- hodowce-trzody-chlewnej

Informacji na temat pomocy udzielają także doradcy i specjaliści ŚODR w Modliszewicach.

udostępnij
do góry