Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Dopłata do materiału siewnego w roku 2018

Dopłata do materiału siewnego w roku 2018

2018-01-10

Wniosek o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2018 roku należy składać w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Dopłaty będą udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto,
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,
 • ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do biura powiatowego ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej
 • pszenicy twardej - 150 kg
 • odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne
 • odmiany syntetycznej żyta - 80 kg
 • odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej
 • odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne
 • pszenżyta - 150 kg
 • owsa zwyczajnego - 150 kg
 • owsa nagiego - 120 kg
 • owsa szorstkiego - 80 kg
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg
 • bobiku - 270 kg
 • wyki siewnej - 80 kg
 • soi - 120 kg
 • ziemniaka - 2000 kg
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 - 140 kg

Limit pomocy

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Załączniki do wniosku

 1. Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ARiMR, notariusza lub organ który wydał dokument:
  • fakturę zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia lub
  • dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.
 2. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.
 3. Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym.
 4. Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego. Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego. 
  W skład takiej mieszanki mogą wchodzić jedynie składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.
 5. Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami. Składane w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami;
 6. Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu. Składane w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować wystąpienie szkody, na powierzchni będącej przedmiotem wniosku, poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu np.: protokołu szacowania szkód.

Decyzje o przyznaniu pomocy ARiMR wydaje w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Kwotę dopłaty przyznaną producentowi rolnemu ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty.

Formularz wniosku wraz z instrukcją i oświadczeniami zostaną wkrótce udostępniony.

Kucharska Małgorzata

Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry