Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Granty w ramach inicjatywy LEADER

Granty w ramach inicjatywy LEADER

2018-02-12

Lokalne grupy działania (LGD) rozpoczęły nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski o przyznanie pomocy można składać we właściwej terytorialnie siedzibie LGD w ramach ogłoszonych konkursów - zgodnie z zamieszczonymi na stronach internetowych lgd-ów harmonogramami naboru wniosków.

O środki finansowe mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji jest ustalona na poziomie LGD.
Limity pomocy na operacje własną (granty) wynosi 50 000 zł. 
Limity pomocy dla beneficjentów/grantobiorców w okresie realizacji Programu - maksymalnie 100 000 zł.

Wysokość pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) może być mniejsza.

Anna Michalska

 

udostępnij
do góry