Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Konkurs dla Partnerów KSOW ogłoszony!

Konkurs dla Partnerów KSOW ogłoszony!

2022-01-13

Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.

Na podstawie:

 1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137, z późn. zm.)oraz
 2. § 18 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 148, z późn. zm.)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - ogłasza konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.

 

1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 14 do 28 lutego 2022 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

 • jednostki centralnej KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie) - w przypadku operacji jednorocznych realizowanych w 2022 r. oraz dwuletnich realizowanych w 2022 i 2023 r. na poziomie krajowym, tj. co najmniej 4 województw, w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2, na które przewidziano środki w załączniku nr 2 do ogłoszenia „Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 6/2022”;
 • 16 jednostek regionalnych KSOW (samorządów województw) poszczególnych województw - w przypadku operacji jednorocznych realizowanych na poziomie nie więcej niż 3 województw w 2022 r. w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2, na które przewidziano środki w załączniku nr 2 do ogłoszenia „Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 6/2022”.

Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią. Do wniosku w postaci papierowej należy załączyć jego wersją elektroniczną zapisaną na informatycznym nośniku danych.

1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji można składać:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika,
 • za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.);
 • w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego wysłania.

 

2. Obszar, zakres oraz tematy operacji objęte konkursem.

2.1. Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna z form realizacji operacji nie może wiązać się z wyjazdem za granicę. Wnioski o wybór operacji składane do:

 • jednostki centralnej KSOW - obejmują grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw;
 • jednostek regionalnych KSOW - obejmują grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

2.2. Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

 • działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 • działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 • działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 • działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 • działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 • działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 • działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 • działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

W przypadku wybrania działania 3 i 12 konieczne jest wypełnienie formularza/y projektu realizującego priorytety PROW, stanowiącego załącznik nr 26 do ogłoszenia, w zależności od liczby zidentyfikowanych projektów.

2.3. Tematy operacji objęte konkursem.

Operacje mogą dotyczyć wyłącznie następujących tematów:

1. Klimat, środowisko i biogospodarka - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • rozwoju zielonej gospodarki, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznych,
 • ochrony środowiska naturalnego, metod ograniczania stosowania środków chemicznych w rolnictwie, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i adaptacji do tych zmian,
 • wzmacniania świadomości ekologicznej, bioróżnorodności, biogospodarki i rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich,
 • gospodarki w obiegu zamkniętym jako sposobu na ograniczenie wytwarzania odpadów w rolnictwie i możliwość ich ponownego wykorzystania jako surowców wtórnych.

2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • korzyści ze współpracy rolników w formie spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych, w tym także o statusie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,
 • krótkich łańcuchów dostaw żywności, budowania relacji producenta żywności z konsumentem oraz nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży, w tym RHD i MOL,
 • dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (z uwzględnieniem zrealizowanych projektów współfinansowanych z PROW), w tym ekonomii społecznej oraz gospodarstw opiekuńczych,
 • rozwoju i promocji sektora usług czasu wolnego, w tym rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,
 • praktycznego zdobywania wiedzy przez uczniów i studentów szkół rolniczych oraz możliwości rozwoju i prowadzenia działalności po ukończeniu tych szkół - dobre praktyki (w tym na przykładzie projektów współfinansowanych z PROW).

3. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych.

4. Rozwój lokalny - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • poprawy dostępu do infrastruktury publicznej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru, wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców oraz dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich,
 • wykorzystania powiązań z małymi miejscowościami i dużymi miastami przez tworzenie sieci powiązań między wsią a miastem,
 • rozwoju współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym przez dążenie do wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej”, która rozwija się nie tylko w sektorze rolniczym, ale także przez rozwój innych gałęzi lokalnej gospodarki z zachowaniem zasad proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia mieszkańców,
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego,
 • działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności,
 • inteligentnych wiosek - wspierania oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie, które służą poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym poprawie konkurencyjności terenów wiejskich, promujących ideę smart village,
 • planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
 • planowania i wdrażania rozwoju lokalnego wśród pracowników lub członków LGD.

5. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w rolnictwie i na obszarach wiejskich - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • rozwiązań technicznych i technologicznych w produkcji rolniczej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • zarządzania, organizacji i planowania w gospodarstwie rolnym.

6. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ograniczania strat i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw żywności.

7. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Termin realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

W zakresie rzeczowym realizacja operacji wybranych w ramach konkursu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku i kończy się nie później niż w dniu 31 października 2022 r. - w przypadku operacji jednorocznych i etapu operacji dwuletniej , oraz nie później niż w dniu 31 października 2023 r. - w przypadku ostatniego etapu operacji dwuletniej. W przypadku każdej operacji, zarówno jednorocznej, jak i dwuletniej, koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację. Koszty dotyczące wkładu własnego mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację.

 

4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, wskazane w pkt. 1.2, oraz na działania planu działania KSOW, w zakresie których należy składać te wnioski, wskazane w pkt. 2.2. Limit środków na realizację operacji złożonych do jednostki centralnej KSOW został określony na 2 lata, a na realizację operacji złożonych do jednostek regionalnych KSOW - na rok. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony dla danej jednostki na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone do tej jednostki w ramach innych działań na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

Operacje, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, lecz nie zostaną wybrane do realizacji wyłącznie z powodu braku wystarczających środków jakie pozostaną do podziału po przydzieleniu części środków operacjom wyżej punktowanym:

1) są wybierane do realizacji, jeżeli w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji do dyspozycji będą środki wystarczające na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych;

2) mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze środki, jakie pozostały po wyborze innych operacji lub zostały zwolnione w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji.

Po spełnieniu jednego z tych warunków umowy na realizację tych operacji są zawierane według kolejności tych operacji na liście ocenionych operacji.

 

Załączniki (pobierz wszystkie [.rar 3,70 MB]):

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 6/2022. — [pobierz]
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 6/2022. — [pobierz]
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. — [pobierz]
 4. Regulamin konkursu nr 6/2022. — [pobierz]
 5. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”. — [pobierz]
 6. Formularz wniosku o wybór operacji. — [pobierz]
 7. Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe”. — [pobierz]
 8. Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny”. — [pobierz]
 9. Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji”. — [pobierz]
 10. Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”. — [pobierz]
 11. Deklaracja dodatkowego partnera KSOW uczestniczącego w realizacji operacji o zobowiązaniu się do wykorzystania wkładu własnego w realizacji operacji. — [pobierz]
 12. Oświadczenie partnera KSOW, że nie złożył innego wniosku o wybór tej samej operacji w ramach konkursu nr 6/2022. — [pobierz]
 13. Oświadczenie dodatkowego partnera KSOW, że nie złożył innego wniosku o wybór tej samej operacji w ramach konkursu nr 6/2022. — [pobierz]
 14. Oświadczenie partnera KSOW, że w terminie realizacji operacji wskazanym w części I pkt 6 wniosku co najmniej połowę jej grupy docelowej będą stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich. — [pobierz]
 15. Oświadczenie partnera KSOW o braku powiązań osobowych z dodatkowym partnerem KSOW. — [pobierz]
 16. Oświadczenie partnera KSOW, że nie dokona odpisów amortyzacyjnych oraz nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztów kwalifikowalnych operacji. — [pobierz]
 17. Oświadczenie partnera KSOW, który nie jest jednostką sektora finansów publicznych, że koszty ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych. — [pobierz]
 18. Oświadczenie partnera KSOW, który jest jednostką sektora finansów publicznych, że koszty ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym nie są finansowane z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, ze środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) niepodlegających zwrotowi lub środków stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. — [pobierz]
 19. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji. — [pobierz]
 20. Formularz umowy na realizację operacji. — [pobierz]
 21. Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo-finansowe”. — [pobierz]
 22. Załącznik nr 2 do umowy „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”. — [pobierz]
 23. Załącznik nr 3 do umowy „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §11 umowy”. — [pobierz]
 24. Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1 i 2. — [pobierz]
 25. Załącznik nr 3 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji/Sprawozdanie z realizacji etapu operacji”. — [pobierz]
 26. Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020”. — [pobierz]
 27. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów. — [pobierz]
 28. Plan działania KSOW na lata 2014-2020. — [pobierz]
 29. Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020. — [pobierz]

Źródło: KSOW

udostępnij
do góry