Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie koneckim - podsumowanie projektu

Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie koneckim - podsumowanie projektu

2021-01-13


Informacje o projekcie: 

Program pilotażowy dotyczący tworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie koneckim realizowany był w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. "Nawiązywanie kontaktów między podmiotami zainteresowanymi utworzeniem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie koneckim" - Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Celem operacji było zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Planowanym efektem operacji było utworzenie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody obejmującego swym zasięgiem powiat konecki, w którego skład weszli przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, w ubiegłym roku podjęło inicjatywę tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), czyli sieci efektywnej współpracy na poziomie lokalnym pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Pierwszym etapem w ramach realizacji projektu w województwie świętokrzyskim było utworzenie pilotażowego LPW w powiecie koneckim. Pomysł utworzenia LPW właśnie w tym powiecie spotkał się z dużym zainteresowaniem i poparciem ze strony uczestników poszczególnych spotkań, którzy wyrazili chęć współpracy w LPW. W ramach realizacji operacji odbyły się cztery spotkania (dwa w formie stacjonarnej oraz dwa webinaria), a jej efektem finalnym było opracowanie raportu końcowego pn. "Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody (LPW) - powiat konecki" (do pobrania poniżej).

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w lipcu 2020 r. W spotkaniu i rozmowach dotyczących działań tworzenia Lokalnych Partnerstw do spraw Wody uczestniczyli wojewoda świętokrzyski, starosta konecki, wójtowie gmin z terenu powiatu koneckiego lub ich zastępcy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, przedstawiciele PGW Wody Polskie tj. przedstawiciele Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i Nadzorów Wodnych w Końskich i Białaczowie, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, przedstawiciele nadleśnictw w Baryczy, Rudzie Malenieckiej i Stąporkowie, spółki wodnej w Końskich, a także rolnicy i właściciele gospodarstw rybackich. Podczas spotkania przedstawiona została krótka prezentacja, omawiająca cel współpracy i jej główne założenia. Zawierała ona 6 punktów:

 • Cel powołania Lokalnych Partnerstw ds. Wody,
 • Projekt planu działania LPW w powiecie koneckim,
 • Autoprezentacja potencjalnych partnerów LWP,
 • Wybór zespołu do opracowania zasobów wodnych w powiecie koneckim,
 • Deklaracja współpracy LPW,
 • Przyjęcie i plan tematów kolejnych spotkań LPW do końca roku 2020.


Kolejne spotkanie odbyło się we wrześniu 2020 r. Jego celem była próba zdiagnozowania obecnego stanu oraz potrzeb wodnych na terenie powiatu koneckiego, mające na celu późniejszego wypracowania zasad racjonalnej gospodarki wodnej. W trakcie spotkania przeprowadzono również część wykładową. Pierwszy z nich przeprowadzony został przez przedstawicieli PGW Wody Polskie i dotyczył roli i zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej. Wykład przybliżał zakres funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z uwzględnieniem struktur organizacyjnych oraz kompetencji - zarówno Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak i Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i Nadzorów Wodnych. W trakcie przybliżono uczestnikom projekty wdrażane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tj.:

 • program Stop Suszy,
 • program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych,
 • retencję korytową,
 • plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Omówione programy miały na celu wskazanie poprawy wskaźnika zwiększenia poziomu retencyjności w perspektywie krótszej tj. lat 2020-2021 i dłuższej do 2050 r. 

W trakcie wykładu odniesiono się również do lokalizacji i zadań Nadzorów Wodnych na terenie powiatu koneckiego oraz zlokalizowanych na nich rzek i zbiorników wodnych. Omówiono ponadto zastosowanie Ustawy Prawo Wodne z zakresie korzystania z wód, w kwestii wydawania zgód wodnoprawnych, tj. przepisów, wymagań i koniecznych dokumentów.

Dalszy ciąg spotkania dotyczył 3 prezentacji, które prowadzili specjalista - meliorant, projektant, były dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (WZMIUW) Stanisław Świadek. Przeprowadził on wykład pt. „Charakterystyka zasobów wodnych” - prezentacja dotyczyła omówienia istniejących zbiorników wodnych na terenie powiatu koneckiego wraz z omówieniem istniejących na nich urządzeń wodnych. Kolejnym z wykładów był „Retencja wodna w dolinie rzeki Czarnej Malenieckiej” i dotyczył on procesów retencji oraz potrzeb i możliwości w tym zakresie na terenie powiatu koneckiego na przykładzie rzeki Czarnej Malenieckiej. Ostatni wykład pn. „Melioracje szczegółowe w powiecie koneckim” dotyczył danych w zakresie wykonania inwestycji melioracyjnych na terenie powiatu oraz odnosił się do złego stanu urządzeń melioracyjnych. Po zakończonych wykładach nawiązała się dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Jak podkreślali uczestnicy wszyscy zarządzający i korzystający z wód na danym obszarze powinni nawiązać współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej. 

Kolejne spotkania miały miejsce w grudniu 2020. Ze względu na ówczesny stan epidemiczny oraz zachowanie kwestii bezpieczeństwa spotkania odbył się w formie on-line. Na spotkaniu 17 grudnia 2020 roku przeprowadzono m.in. 3 wykłady merytoryczne o tematyce: „Możliwości zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w zarządzanie wodą w rolnictwie” - zaprezentowany przez Wójta Gminy Kutno Justynę Jasińską, ”Charakterystyka systemów melioracyjnych oraz ocena funkcjonowania i stanu technicznego wybranych obiektów nawodnień podsiąkowych” - zaprezentowany przez prof. SGGW w Warszawie Ryszarda Oleszczuka oraz „Przegląd źródeł finansowania inwestycji wodnych” - zaprezentowany przez przedstawiciela firmy doradczej Unifin Marcina Bzdyrę. Ostatnie spotkanie miało charakter podsumowujący i odbyło się 22 grudnia 2020 r. Zaprezentowano na nim wnioski i spostrzeżenia dotyczące utworzonego pilotażowego Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody w powiecie koneckim, a także przedstawiony i omówiony został raport końcowy pn. "Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody (LPW) - powiat konecki".

W roku 2021 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pn. "Nawiązywanie kontaktów między podmiotami zainteresowanymi utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie świętokrzyskim", planuje utworzenie Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w kolejnych powiatach województwa świętokrzyskiego.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami ds. LPW w naszym województwie: 

 • Anna Pilarska - centrala Modliszewice,
  tel. 41 372 22 84,
  e-mail:
 • Paweł Sender - oddział Sandomierz,
  tel. 15 833 31 00,
  e-mail:

Anna Pilarska
Koordynator ds. LPW

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody (LPW) - powiat konecki 2021-02-12 28,67MB pobierz plik: Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody (LPW) - powiat konecki

udostępnij
do góry