Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Modernizacja gospodarstw rolnych - punktacja w obszarze „Zielona energia w gospodarstwie”

Modernizacja gospodarstw rolnych - punktacja w obszarze „Zielona energia w gospodarstwie”

2023-01-25

Logo PROW 2014-2020

W dniach od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku zostanie przeprowadzony nabór wniosków w poddziałaniu Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze zielona energia w gospodarstwie. Będzie to nowa forma wsparcia gospodarstw rolnych, na inwestycje związane z zakupem i montażem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń z nimi sprzężonych (np. magazyny energii, pompy ciepła).

Kolejność rozpatrywania wniosków będzie zależna od liczby uzyskanych przez wnioskodawcę punktów. Obowiązywać będzie następująca punktacja:

  • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca posiada certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt II rozporządzenia nr 1305/2013, tj. rolnictwo ekologiczne - przyznaje się 2 punkty;
  • jeżeli operacja będzie realizowana na gruntach rolnych zabudowanych znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z otulinami tych form ochrony przyrody - przyznaje się 2 punkty;
  • jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wg stanu średniorocznego jest równa co najmniej 5 DJP - przyznaje się 4 punkty;
  • jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy na urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” objętego PROW na lata 2014-2020 - przyznaje się 3 punkty;
  • jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy odbył szkolenie, w programie którego znajdowały się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa, nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie tej pomocy złożył oświadczenie, w którym zobowiązał się do odbycia takiego szkolenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej - przyznaje się 1 punkt;
  • jeżeli sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego określona w projekcie instalacji urządzeń wynosi:
  1. powyżej 21%, przyznaje się 3 punkty,
  2. powyżej 18% i nie więcej niż 21%, przyznaje się 2 punkty,
  3. nie więcej niż 18%, przyznaje się 1 punkt.

W obszarze zielona energia w gospodarstwie minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 3 punkty.

Jacek Kwiecień

udostępnij
do góry