Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji

Ogłoszenie o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji

2018-01-03

Podstawa prawna:

 1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)
 2. § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 148)

 

 1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.
  1. Termin składania wniosków o wybór operacji.
   Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego 2018 r.
   1. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.
    Wnioski o wybór operacji należy składać do:
    1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie - w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9-13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
    2. 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw - w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9-13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
    3. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie - w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia;
    4. 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego - w przypadku operacji realizowanych w województwie w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

     Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.
   2. Forma składania wniosków o wybór operacji.
    Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu. 
   3. Sposób składania wniosków o wybór operacji.
    Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

 2. Obszar i zakres objęty konkursem.
  1. Obszar objęty konkursem.
   Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa.
   Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i do jego oddziału w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.
  2. Zakres objęty konkursem.
   Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
   1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
   2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
   3. działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
   4. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”; 
   5. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
   6. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
   7. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
   8. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
   9. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
 3. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.
  Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2018 r.
 4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.
  Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2018 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.\
  W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z ww. w pkt. 2.2 działań 3-9 do działań 10-13.

Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się również na stronach internetowych:

kategoria: Powiązane pliki [21]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 1 - Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu 2018-01-11 177,9KB pobierz plik: Załącznik nr 1 - Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu
pdf Załącznik nr 2 - Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski 2018-01-11 222,57KB pobierz plik: Załącznik nr 2 - Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski
pdf Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW 2018-01-11 783,95KB pobierz plik: Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW
pdf Załącznik nr 3a - Przewodnik po ocenie wniosku 2018-01-11 722,48KB pobierz plik: Załącznik nr 3a - Przewodnik po ocenie wniosku
docx Załącznik nr 4 - Formularz wniosku o wybór operacji 2018-01-11 227,49KB pobierz plik: Załącznik nr 4 - Formularz wniosku o wybór operacji
xlsx Załącznik nr 4a - Załącznik nr 1 do Formularza wniosku o wybór operacji 2018-01-11 16,38KB pobierz plik: Załącznik nr 4a - Załącznik nr 1 do Formularza wniosku o wybór operacji
xlsx Załącznik nr 4b - Załącznik nr 2 do Formularza wniosku o wybór operacji 2018-01-11 10,09KB pobierz plik: Załącznik nr 4b - Załącznik nr 2 do Formularza wniosku o wybór operacji
docx Załącznik nr 4c - Załącznik nr 3 do Formularza wniosku o wybór operacji 2018-01-11 214,09KB pobierz plik: Załącznik nr 4c - Załącznik nr 3 do Formularza wniosku o wybór operacji
docx Załącznik nr 4d - Załącznik nr 4 do Formularza wniosku o wybór operacji 2018-01-11 198,41KB pobierz plik: Załącznik nr 4d - Załącznik nr 4 do Formularza wniosku o wybór operacji
pdf Załącznik nr 4e - Instrukcja do wniosku o wybór operacji 2018-01-11 686,02KB pobierz plik: Załącznik nr 4e - Instrukcja do wniosku o wybór operacji
docx Załącznik nr 5 - Formularz umowy na realizację operacji - wersja zaktualizowana 8 maja 2018 r. 2018-05-09 268,72KB pobierz plik: Załącznik nr 5 - Formularz umowy na realizację operacji - wersja zaktualizowana 8 maja 2018 r.
docx Załącznik nr 5 - Formularz umowy na realizację operacji 2018-01-11 271,85KB pobierz plik: Załącznik nr 5 - Formularz umowy na realizację operacji
xlsx Załącznik nr 5a - Załącznik nr 1 do umowy na realizacje operacji 2018-01-11 15,42KB pobierz plik: Załącznik nr 5a - Załącznik nr 1 do umowy na realizacje operacji
docx Załącznik nr 5b - Załącznik nr 2 do umowy na realizacje operacji 2018-01-11 197,33KB pobierz plik: Załącznik nr 5b - Załącznik nr 2 do umowy na realizacje operacji
docx Załącznik nr 5c - Załącznik nr 3 do umowy na realizacje operacji 2018-01-11 18,26KB pobierz plik: Załącznik nr 5c - Załącznik nr 3 do umowy na realizacje operacji
xlsx Załącznik nr 6 - Formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji 2018-01-11 38,61KB pobierz plik: Załącznik nr 6 - Formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji
docx Załącznik nr 6a - Załącznik nr 4 do wniosku o refundację 2018-01-11 38,84KB pobierz plik: Załącznik nr 6a - Załącznik nr 4 do wniosku o refundację
docx Załącznik nr 6b - Załącznik nr 5 do wniosku o refundację 2018-01-11 198,03KB pobierz plik: Załącznik nr 6b - Załącznik nr 5 do wniosku o refundację
pdf Załącznik nr 6c - Instrukcja do wniosku o refundację 2018-01-11 725,24KB pobierz plik: Załącznik nr 6c - Instrukcja do wniosku o refundację
pdf Załącznik nr 7 - Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 2018-01-11 824,94KB pobierz plik: Załącznik nr 7 - Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020
pdf Załącznik nr 8 - Plan działania Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-01-11 892,65KB pobierz plik: Załącznik nr 8 - Plan działania Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

udostępnij
do góry