Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ogłoszono termin naboru wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Ogłoszono termin naboru wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

2020-02-07

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

Pomoc przyznaje się na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

  • co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia lub
  • przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, a także koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych lub magazynowania produktów lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych oraz koszty ogólne.

Węcej informacji i szczegóły naboru w ogłoszeniu Prezesa ARIMR na stronie: https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj-5.html

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html.

Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry