Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ogrodnicza konferencja glebowa w Sandomierzu

Ogrodnicza konferencja glebowa w Sandomierzu

2017-12-11

SIR loga

Konferencja w SandomierzuSandomierska konferencja „Innowacyjne technologie uprawy owoców i warzyw przeciwdziałające pogarszaniu się właściwości i spadkowi wartości gleb (obniżaniu ich żyzności) w nauce i praktyce z wykorzystaniem finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” to kolejny etap realizacji przez sandomierski Oddział ŚODR operacji w ramach Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 

Konferencja odbyła się w dniach 27-28 listopada 2017 roku i wzięło w niej udział 60 osób, rekrutujących się wśród rolników, doradców, przedstawicieli grup producentów, organizacji, przedsiębiorców i stowarzyszeń działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego.

Zagadnienia związane z żyznością naszych gleb przedstawili w ciągu dwóch dni konferencji znakomici naukowcy z:

  • Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - dr hab. Lidia Sas-Paszt, 
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Andrzej Komosa,
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - dr Anna Gałązka i dr Jacek Niedźwiecki.

Dr Lidia Sas-Paszt przybliżyła uczestnikom współczesne podejście do tematu pożytecznych mikroorganizmów glebowych i bionawożenia w uprawie roślin ogrodniczych. Rozwój zrównoważonych metod uprawy roślin ogrodniczych jest obecnie bardzo istotnym elementem produkcji wysokiej jakości plonów, zwiększenia naturalnej żyzności gleby z wykorzystaniem pożytecznych bakterii, grzybów mikoryzowych i innych komponentów biosfery gleby. Wychodząc temu naprzeciw Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach tworzy tzw. SYMBIO BANK, którego celami są: izolacja i charakterystyka symbiotycznych mikroorganizmów glebowych naturalnie zasiedlających korzenie roślin sadowniczych lub glebę, identyfikacja pożytecznych gatunków i szczepów grzybów mikoryzowych oraz bakterii rizosferowych oraz określenie efektywności ich działania. Wszystkie te działania zmierzają do wyselekcjonowania najbardziej pożytecznych gatunków/szczepów mikroorganizmów dla praktyki ogrodniczej.

Podczas prezentacji profa. Andrzeja Komosy prześledziliśmy dostępność innowacyjnych technologii w uprawach ogrodniczych, jakie mogą wpływać na poprawę czynników fizycznych i chemicznych w glebach. Wprowadzenie innowacyjnych technologii uprawy roślin ogrodniczych jest możliwe dzięki wprowadzeniu do praktyki najnowszych osiągnięć naukowych. Postęp w zakresie sterowania komputerowego nawadnianiem i fertygacją umożliwia wdrożenie do praktyki najnowszych metod uprawy i żywienia roślin, pozwalających uzyskiwać nie tylko optymalny plon pod względem ilościowym, ale również o optymalnej jakości, cechujący się właściwą wartością odżywczą dla człowieka. Wykorzystanie roślin jako naturalnego wektora wprowadzenia składników mineralnych do diety człowieka np. magnezu, selenu, jodu itd. określane jest mianem biofortyfikacji. Odpowiednie wdrożenie tego procesu w technologii produkcji ogrodniczej może stanowić alternatywę dla powszechnie spożywanych suplementów diety, dając przy tym lepsze efekty prozdrowotne dla konsumentów.

Następnie Jacek Niedźwiecki z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa przedstawił przyczyny degradacji gleb w ogrodnictwie i sposoby jej ograniczenia, do których należą: poprzeczno-stokowy układ pól, zadarnianie stoków, uprawa bezorkowa (podpowierzchniowa), uprawa konserwująca (siew w mulcz), uprawa pasowa (strip-till), uprawa zerowa (siew bezpośredni), a także siew i sadzenie w poprzek stoku, tarasowanie pod uprawy sadownicze i polowe oraz mulczowanie, ściółkowanie. Ponadto doktor omówił szczegółowo czynnik decydujący o plonach roślin uprawnych, jakim jest próchnica.

Ostatnie tematy konferencji z zakresu glebowego autorstwa Anny Gałązki z IUNG w Puławach to „Bioróżnorodność funkcjonalna mikroogranizmów glebowych jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo”, „Bioróżnorodność - dlaczego różnorodność i aktywność biologiczna gleb jest tak istotna?” oraz „Charakterystyka biochemiczna i liczebność bakterii PSB w glebach uprawnych Polski”. W ramach ostatniego z tych tematów prelegentka zwróciła uwagę na bardzo ważny problem. Rośliny uprawne w warunkach Polski często narażone są na niedobór fosforu, ponieważ 40% naszych gleb charakteryzuje się jego niską lub bardzo niską zawartością. Ilość pobieranego przez korzenie roślin fosforu zależy od zasobności gleb w przyswajalne formy tego pierwiastka. W związku z tym nieoceniona jest rola bakterii, określanych skrótem PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria), uruchamiających fosfor glebowy z jego różnych nierozpuszczalnych związków. Bakterie te należą do grupy PSM (ang. Phosphate Solubilizing Microorganisms), którą tworzą również promieniowce i grzyby.

Program konferencji, oparty głównie na zagadnieniach glebowych, został wzbogacony o wykłady specjalistów z sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Izabela Niedobit mówiła o strukturze, zadaniach i celach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), Alina Lisowska przedstawiła temat finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a Piotr Lisowski zapoznał uczestników z możliwościami otrzymania pomocy finansowej w ramach PROW w niedalekiej przyszłości.

Elżbieta Krempa

SIR logotypyProjekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

udostępnij
do góry