Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Płatności dla obszarów ONW w 2019 roku

Płatności dla obszarów ONW w 2019 roku

2019-03-06

Od roku 2019 wprowadzono nową delimitację obszarów ONW. Zmiana ta polega na zastosowaniu jednolitych kryteriów wyznaczania obszarów ONW w całej Unii Europejskiej. Te kryteria to: jakość gleb, klimat, ukształtowanie terenu oraz wysokie walory przyrodnicze i turystyczne. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania obecnie obowiązujących przepisów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w zakresie wyznaczenia obszarów kwalifikujących się do płatności przewidzianych w art. 31 w ramach następujących kategorii:

 • obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (tzw. obszary ONW typ z ograniczeniami naturalnymi) oraz
 • inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami (tzw. obszary ONW typ specyficzny).

Zasady wyznaczenia obszarów ONW typ górski nie ulegają zmianie.

Rozszerzona lista i stawki płatności typów ONW od 2019 r:

 • ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I - 179 zł;
 • ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II - 264 zł;
 • ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach turystyczno-przyrodniczych) - 179 zł;
 • ONW typ specyficzny strefa II (podgórskie) - 264 zł;
 • ONW typ górski - 450 zł;
 • ONW płatność przejściowa (płatność, która w Polsce po raz pierwszy może być stosowana od 2019 r. Jest to płatność dla obszarów, które na skutek nowych kryteriów delimitacji utraciły status ONW typ nizinny. Dla takich obszarów przewidziano możliwość zastosowania wsparcia przejściowego w latach 2019-2020 w postaci degresywnych płatności w 2019 roku od poziomu nie wyższego niż 80% średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, a kończąc w 2020 r. na poziomie 25 EUR/ha. Wsparcie to dotyczy tylko obszarów, które dotychczas były kwalifikowane jako ONW typ nizinny strefa I albo II - nie dotyczy ONW typ specyficzny albo ONW typ górski.

Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha - płatność 100%;
 • od 25,01 do 50 ha - płatność 50%;
 • od 50,01 do 75 ha - płatność 25%;
 • powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana.

Małgorzata Kucharska

 

udostępnij
do góry