Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Przypominamy. Większy limit pomocy na inwestycje związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych”

Przypominamy. Większy limit pomocy na inwestycje związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych”

2023-01-02

17 grudnia br. weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmienione regulacje umożliwiają zwiększenie wysokości limitu pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w okresie realizacji PROW 2014 - 2020.  

Pomoc będzie mogła być przyznana do wysokości:

a) 1 000 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A (rozwój produkcji prosiąt),

b) 600 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B - D (B - rozwój produkcji mleka krowiego, C - rozwój produkcji bydła mięsnego, D - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu), przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.

Z wyższych limitów wsparcia mogą skorzystać:

  • rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz
  • beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Aby móc skorzystać z wyższego limitu pomocy beneficjent zobligowany jest złożyć wniosek do ARiMR o zmianę umowy:

1) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego - w przypadku, gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i nie otrzymał płatności końcowej;

2) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową - w pozostałych przypadkach.

W sytuacji niezłożenia takiego wniosku albo złożenia go w terminie innym niż wskazany powyżej Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

W związku z tym, w przypadku zainteresowania możliwością zwiększenia kwoty pomocy należy bez zbędnej zwłoki poinformować Agencję o planowanych zmianach.

Szczegółowe informacje dostępne są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000265301.pdf.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/wiekszy-limit-pomocy-na-inwestycje-zwiazane-z-modernizacja-gospodarstw-rolnych--sprawdz-kto-moze-skorzystac

udostępnij
do góry