Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Rozwój usług rolniczych - nabór wniosków wydłużony do 15 lutego

Rozwój usług rolniczych - nabór wniosków wydłużony do 15 lutego

2021-01-08

Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy z „Poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - rozwój usług rolniczych" upływał 13 stycznia. Dzięki zmianie zainteresowani będą mogli ubiegać się o takie wsparcie do 15 lutego 2021 r.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Podmiot udokumentuje fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących wykonanie usług rolniczych w ramach wspieranych kodów PKD, na kwotę nie mniej niż po 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia Wniosku

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Szczegółowe warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków i można się z nim zapoznać pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej.html

Źródło ARiMR

udostępnij
do góry