Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ustawa Prawo wodne po nowemu

Ustawa Prawo wodne po nowemu

2018-01-09

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Obejmuje ona problematykę ochrony wód, sam a Dział III Rozdział 4 tej ustawy obejmuje artykuły dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Art. 102. punkt 1. stanowi, że produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczających takie zanieczyszczenie.

Art. 103. punkt 1. stanowi, że Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa opracowuje zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania. Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej obejmuje wskazówki dotyczące:

 1. okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozu jest niewłaściwe
 2. rolniczego wykorzystania nawozów w terenie o dużym nachyleniu
 3. rolniczego wykorzystania nawozów na gruntach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem
 4. rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu cieków naturalnych, zbiorników wodnych, kanałów i rowów
 5. pojemników i konstrukcji miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz odcieków z przechowywanych materiałów roślinnych takich, jak kiszonki
 6. procedur rolniczego wykorzystania , w tym dawek i równomierności rozprowadzania nawozów, które zapewniają utrzymanie substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym poziomie

Ustawa Prawo wodne stanowi, że zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Art. 104. punkt 1 stanowi, że w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa Program działań ochronnych.

Dalej Ustawa stanowi o konieczności przestrzegania Programu działań przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność.

W Programie działań uwzględniono okresy przejściowe mające na celu dostosowanie gospodarstw do obowiązujących wymogów.

Wg projektu Programu działań, prowadzący produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust.1. ustawy Prawo wodne są zobowiązani do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów podanych w Programie działań w terminie do:

 1. 31.12.2021 r. - termin wymagany dla podmiotów prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30kg lub 750 stanowisk dla macior
 2. 31.12.2023 r. - termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie równej lub większej 210 DJP, innych niż prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze 30kg lub 750 stanowisk dla macior
 3. 31.12.2025 - termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie równej lub większej 40 DJP do mniej niż 210
 4. 31.12.2027 - termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowle zwierząt w liczbie równej lub większej niż 10DJP, do mniej niż 40DJP
 5. 31.12.2029 - termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej niż 10 DJP
 6. dla podmiotów rozpoczynających działalność rolniczą lub przejmujących gospodarstwa termin dostosowania, o którym mowa od b) do e) wydłuża się o 2 lata

Przed upływem terminów, o których mowa prowadzący produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność rolniczą zapewniają przechowywanie płynnych nawozów naturalnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Zebrała i opracowała Anna Szustak
PZDR Końskie

udostępnij
do góry