Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zostało już tylko kilka dni na skorzystanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych”

Zostało już tylko kilka dni na skorzystanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych”

2018-03-14

Już tylko do 20 marca 2018 roku złozyć będzie można wniosek do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem- maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Termin ten oraz zasady udzielania takiej pomocy ogłosił 18 stycznia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punkty będzie można też otrzymać za  uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu. W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie.

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Informacje na temat operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 udzielane są w:

1. Siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 22 84 do 86

2. Oddziale w Sandomierzu "Centrum Ogrodnicze" 
ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 31 00

3. Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego:
 • PZD Busko-Zdrój
  28-100 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 22
  tel.: 41 378 45 85
  e-mail:  
 • PZD Jędrzejów
  28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, 
  tel.: 41 386 12 73
  e-mail:  
 • PZD Kazimierza Wielka
  28-500 Kazimierza Wielka, ul. Budzyńska 2
  tel.: 41 352 22 07
  e-mail:  
 • PZD Kielce
  25-338 Kielce, Zagórska 2
  tel.: 41 341 52 44
  e-mail:  
 • PZD Końskie
  26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
  tel.: 41 372 22 84
  e-mail:  
 • PZD Opatów
  27-500 Opatów, ul. Bronisława Ostrowskiego 1
  tel.: 15 868 21 77
  e-mail:  
 • PZD Ostrowiec Świętokrzyski
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 3a
  tel.: 41 247 95 56
  e-mail:  
 • PZD Pińczów
  28-400 Pińczów, ul. Żwirki i Wigury 40
  tel.: 41 357 24 31 
  e-mail:  
 • PZD Sandomierz
  27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3
  tel.: 15 833 31 00
  e-mail:  
 • PZD Starachowice
  27-200 Starachowice, ul. Kościelna 20
  tel.: 41 274 78 28
  e-mail:  
 • PZD Skarżysko-Kamienna
  26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
  tel.: 41 252 33 66
  e-mail:  
 • PZD Staszów 
  28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/6
  tel.: 15 864 31 63
  e-mail:  
 • PZD Włoszczowa
  29-100 Włoszczowa, ul. Sobieskiego 38
  tel.: 41 394 36 76
  e-mail:  

 

Dostakowe informacje:

 

udostępnij
do góry