Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przesłane przez podmioty zewnętrzne i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przesłane przez podmioty zewnętrzne i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
  • Część plików (skany, grafiki) może posiadać elementy nietekstowe. Zostały one opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przesłane przez podmioty zewnętrzne i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Trwają prace nad ich dostosowaniem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe w ramach obsługi strony internetowej:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do aktualności (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Wersja kontrastowa (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Ponadto, strona obsługuge standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej. Użytkownik może prowadzić nawigację po stronie z użyciem klawisza TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Wiaderny, modliszewice@sodr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 372 22 84 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

do góry