Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zgodnie ustawą o z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711) w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego organizuje i prowadzi:

 1. Szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 2. Działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej.
 3. Działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 4. Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
 5. Analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie.
 6. Doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
 7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska.
 8. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego.
 9. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
 10. Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
 11. Analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej, funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej.

Zadania realizowane są przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka:

Stanowiska:

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego w:

do góry