Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Księgowości

p.o. zastępcy Głównego Księgowego:

 • mgr Anna Grabarczyk
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działalności Działu Księgowości należy:

 1. Organizowanie, kierowanie i kontrolowanie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem rachunkowości, finansowania i sprawozdawczości finansowej w ŚODR Modliszewice wraz z obowiązkiem ścisłego przestrzegania zasad rachunku ekonomicznego, dyscypliny finansowej i obowiązujących przepisów.
 2. Współudział w opracowywaniu planu finansowego.
 3. Stały kontakt i współpraca z obsługującymi bankami.
 4. Prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej jednostki oraz zorganizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych ŚODR Modliszewice.
 5. Terminowe regulowanie zobowiązań i udział w dochodzeniu wierzytelności ŚODR Modliszewice.
 6. Wypłata wynagrodzeń i innych należności pracowniczych.
 7. Dokonywanie analiz oraz przedkładanie ich wyników dyrektorowi i instytucji nadrzędnej.
 8. Wykonywanie innych prac wynikających z przepisów szczegółowych.
do góry