Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw

Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw

p.o. Kierownika działu

 • mgr Michał Wiaderny
  e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw należy:

 1. Koordynowanie prac oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań przez powiatowe zespoły doradztwa rolniczego, a w szczególności:
  1. nadzorowanie i pomoc metodyczna w opracowaniu powiatowych programów działalności oraz indywidualnych planów pracy,
  2. zbieranie i gromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących pracy PZD,
  3. sporządzanie analiz dotyczących pracy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego,
  4. prowadzenie oceny działalności powiatowych zespołów doradztwa rolniczego i przedkładanie jej Dyrektorowi ŚODR Modliszewice,
  5. sprawowanie funkcji kontrolnej w stosunku do PZD w zakresie zleconym przez Dyrektora ŚODR Modliszewice,
  6. pomoc metodyczna i organizacyjna w zakresie realizacji zadań doradczych i szkoleniowych.
 2. Koordynacja prac związanych z opracowaniem planu działalności i sprawozdania rocznego z działalności ŚODR Modliszewice, sprawozdań miesięcznych oraz innych informacji a także ich redagowanie.
 3. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu różnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego własnej kadry, rolników, młodzieży wiejskiej i osób związanych z obszarami wiejskimi.
 4. Opiniowanie programów kursów oraz prowadzenie rejestrów wydanych zaświadczeń.
 5. Informowanie zainteresowanych osób o możliwościach zdobywania i podwyższania kwalifikacji rolniczych w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz współpraca z uczelniami i szkołami rolniczymi w tym zakresie.
 6. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez:
  1. wydawnictwa własne,
  2. redagowanie strony internetowej ŚODR Modliszewice.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej poprzez:
  1. wydawnictwa periodyczne, w tym miesięcznik „Aktualności Rolnicze”,
  2. wydawnictwa nieperiodyczne edytowane w postaci broszur i ulotek,
  3. wydawnictwa okolicznościowe.
 8. Prowadzenie biblioteki zakładowej oraz kolportaż wydawnictw emitowanych przez ŚODR Modliszewice.
 9. Promowanie ŚODR Modliszewice poprzez współudział w organizowaniu imprez rolniczych tj. targów, kiermaszów, wystaw, a także innych uroczystości okolicznościowych.
 10. Współdziałanie z instytutami rolniczymi, uczelniami rolniczymi oraz innymi jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa, w celu promowania na łamach wydawanych czasopism nowych technologii i nowatorskich rozwiązań.
 11. Prezentowanie na łamach wydawanego przez ŚODR Modliszewice miesięcznika interesujących rozwiązań gospodarczych i inicjatyw z terenu województwa świętokrzyskiego.
 12. Publikowanie zlecanych materiałów reklamowych i artykułów sponsorowanych.
 13. Prowadzenie sekretariatu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
 14. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.
do góry