Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością

Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością

Pełnomocnik do Spraw Systemu Zarządzania Jakością

 • mgr inż. Agnieszka Pietrzak
 • e-mail:

Kontakt:

 • tel.: 41 372 22 84 do 86

Do zadań pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością należą następujące czynności:

 • koordynowanie prac związanych z wdrożeniem, nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
 • zapewnienie, że procesy potrzebne do funkcjonowania systemu zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone oraz utrzymywane;
 • przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem;
 • zapewnienie upowszechniania świadomości dotyczącej wymagań klientów w ŚODR w Modliszewicach;
 • nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością;
 • zarządzanie programami auditów wewnętrznych;
 • koordynowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych na terenie działania Ośrodka;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością.

Do zadań w zakresie kontroli zarządczej należą następujące czynności:

 • koordynowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wdrożonego w ŚODR w Modliszewicach na mocy Zarządzenia Dyrektora ŚODR w Modliszewicach nr 14/2010 z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia systemu funkcjonowania kontroli zarządczej w ŚODR w Modliszewicach oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka z dnia 16.12.2010 r.
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora ŚODR, na podstawie programów kontroli i każdorazowego upoważnienia;
 • prowadzenie ewidencji wydanych upowaznienień do kontroli i zarządzeń pokontrolnych Dyrektora ŚODR;
 • opracowywanie wniosków i wyników kontroli i przedstawienie ich na naradach;
 • wnioskowanie do Dyrektora ŚODR o ukaranie pracowników karami porządkowymi za stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości.

Do zadań merytorycznych w ramach pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ŚODR w Modliszewicach należy:

 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przez:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662);
  • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów. K których mowa w art. 43 ust 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7.
do góry