Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Kierownik działu:

 • mgr. inż. Piotr Witczak
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa należy:

 1. Planowanie i nadzorowanie realizacji prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, doświadczalnych oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu.
 2. Wdrażanie i upowszechnianie nowych systemów chowu i hodowli zwierząt oraz uprawy roślin rolniczych.
 3. Doradztwo w zakresie prawidłowych warunków utrzymania zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
 4. Prowadzenie szkoleń dla rolników nt. Stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych.
 5. Bieżące prowadzenie doradztwa i instruktażu dla doradców terenowych odnośnie do najnowszych osiągnięć nauki w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 6. Prowadzenie pola doświadczalnego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz kolekcji odmian roślin uprawnych.
 7. Udział w organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą i nowe technologie produkcji.
 8. Prowadzenie doradztwa w zakresie przechowalnictwa, mechanizacji i budownictwa dla gospodarstw z produkcją rolniczą.
 9. Prowadzenie szkoleń, pomoc w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zasady wzajemnej zgodności (cross compliance).
 10. Utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z placówkami naukowymi, firmami i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa, samorządem rolniczym oraz środkami masowego przekazu.
 11. Współudział w prowadzeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe rolników.
 12. Opracowywanie materiałów szkoleniowych w formie broszur, ulotek i artykułów dotyczących technologii produkcji.
 13. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZDR.
 14. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.
do góry