Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Rok 2021

Harmonogram planowanych projektów
(podlega stałej aktualizacji)
Operacja 1. 
"Zintegrowanie usług okołorolniczych w województwie świętokrzyskim
jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich"

Cel realizacji:
Celem operacji jest zainicjowanie i rozwój współpracy między podmiotami i osobami działających w branży turystycznej, gastronomicznej, Kołami Gospodyń Wiejskich, rolnikami, producentami żywności na małą skalę oraz wskazanie im innowacyjnych kierunków działań mogących prowadzić do powstania zintegrowanego systemu współpracy skupiającego różnego rodzaju działalności okołorolnicze, przy szczególnym wykorzystaniu walorów regionalnych (turystyka i agroturystyka), sieci tematycznych (szlaki kulinarne, enoturystyczne) i regionalnej żywności wysokiej jakości (żywność tradycyjna wytwarzana na bazie regionalnych receptur, sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów dostaw) oraz w oparciu o dobre przykłady, które odniosły sukces. Operacja pozwoli zaprezentować możliwości łączenia różnych form działalności okołorolniczych, w tym przy współpracy kilku podmiotów, co umożliwi poprawę ich dochodowości, a tym samym wpłynie na rozwój obszarów wiejskich oraz kreowanie ich wizerunku jako miejsca ciekawego do wypoczynku oraz z dostępem do zdrowej żywności.

Forma: 1 konferencja dla 70 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, członkowie KGW, producenci żywności na małą skalę, przedsiębiorcy

Termin: II-III kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: Jolanta Krupa, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: 

Linki:

 • nabór: wkrótce
 • relacja: po realizacji

Operacja 2. 
"Przeciwdziałanie skutkom suszy w uprawach warzyw gruntowych
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań"

Cel realizacji:
Celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych przeciwdziałającym skutkom suszy w zakresie uprawy warzyw gruntowych, a także wymiana doświadczeń między rolnikami z tej branży i przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych, które przyczynią się do nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami sfery naukowe i doradczej oraz producentami, ukierunkowanej na poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych, a w szerszej perspektywie da możliwość nawiązania współpracy (utworzenia grupy branżystów) ukierunkowanej na rozwój tej gałęzi rolnictwa, m.in. poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań będących efektem nawiązanej współpracy.

Forma: 1 konferencja połączona z krajowym wyjazdem studyjnym dla 30 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy specjalizujący się w produkcji warzyw gruntowych, przedstawiciele instytucji naukowych, w tym nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele grup producenckich

Termin: 19-20 lipca 2021 r.

Miejsce realizacji: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej

Koordynacja: Elżbieta Krempa, Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz), e-mail:

Linki:

Operacja 3. 
"Innowacyjne rozwiązania w zakresie uprawy leszczyny
i mechanicznego zbioru orzechów laskowych"

Cel realizacji:
Celem operacji jest rozwój i wsparcie producentów orzechów laskowych z województwa świętokrzyskiego poprzez zapoznanie ich z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie uprawy leszczyny i mechanicznego zbioru orzechów laskowych oraz transfer najnowszej wiedzy merytorycznej dotyczącej tej gałęzi produkcji (agrotechnika, uprawa, zbiór, nowoczesne rozwiązania) przekazanej przez przedstawicieli jednostek naukowych. Operacja pozwoli na nawiązanie kontaktów między samymi producentami orzechów laskowych z województwa świętokrzyskiego i na wymianę doświadczeń między nimi, a także na nawiązanie współpracy z przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych zajmujących się problematyką upraw leszczyny, co w dalszej perspektywie da możliwość nawiązania współpracy (utworzenia grupy branżystów) ukierunkowanej na rozwój tej gałęzi rolnictwa, a tym samym na poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych i przedstawicieli tej branży.

Forma: 1 konferencja połączona z krajowym wyjazdem studyjnym dla 30 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy specjalizujący się w produkcji warzyw gruntowych, przedstawiciele instytucji naukowych, w tym nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele grup producenckich

Termin: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: Elżbieta Krempa, Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz), e-mail:

Linki:

 • nabór: wkrótce
 • relacja: po realizacji

Operacja 4. 
"Innowacje techniczne w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców"

Cel realizacji:
Celem operacji jest zaprezentowanie w postaci cyfrowej najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców, które podnoszą konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych oraz przekazanie najnowszej, wyspecjalizowanej wiedzy branżowej (agrotechnika, technologia, zabiegi, nawożenie, organizacja zbytu) w zakresie upraw sadowniczych. Zebrane informacje i zaprezentowane rozwiązania stanowić będą źródło wiedzy dla ogrodników z ww. zakresu, a tym samym przyczynią się do upowszechnienia informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych dla sektora ogrodniczego oraz stanowić będą inspirację do wdrażania takich rozwiązań w swoich gospodarstwach.

Forma: 3 filmy

Odbiorcy: rolnicy indywidualni (producenci owoców), grupy producentów owoców, przedstawiciele jednostek doradczych, przedstawicieli szkół rolniczych, inne osoby/podmioty zainteresowane tematem

Termin publikacji: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: Elżbieta Krempa, Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz), e-mail:

Linki:

 • publikacja: wkrótce

Operacja 5. 
"Stare odmiany zbóż szansą poprawy konkurencyjności gospodarstw ekologicznych"

Cel realizacji:
Celem operacji jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu uprawy starych odmian zbóż o wysokich walorach prozdrowotnych (agrotechnika, walory uprawowe, technologia uprawy, zdrowotność) oraz o sposobach ich wykorzystania i przetwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w produkcji ekologicznej. Realizacja operacji umożliwi zaprezentowanie rolnikom z województwa świętokrzyskiego korzyści wynikających z uprawy starych odmian zbóż oraz da możliwość stworzenia sieci kontaktów (nawiązania współpracy) między gospodarstwami, które chcą uprawiać takie rodzaje zbóż oraz jednostkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się takimi uprawami.

Forma: 1 konferencja dla 30 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną lub chcący przystąpić do rolnictwa ekologicznego, przedstawiciele instytutów badawczych, jednostek naukowych i doradczych, firm i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego

Termin: 14-15 lipca 2021 r.

Miejsce realizacji: Hotel Rytwiany (ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany)

Koordynacja: Małgorzata Kucharska, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, e-mail:

Linki:

Operacja 6. 
"Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu
szansą na poprawę dochodowości produkcji roślinnej"

Cel realizacji:
Celem operacji jest zaprezentowanie rozwiązań w produkcji roślinnej, które mogą wpłynąć na poprawę wyników produkcyjnych, ułatwić restrukturyzację i modernizację gospodarstw, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia kosztów produkcji i negatywnego wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin. Operacja umożliwi przedstawienie rolnikom konkretnych rozwiązań uprawy i siewu w warunkach często pojawiających się niedoborów wody, w tym szczególnie korzyści wynikających z zaniechania uprawy płużnej na rzecz uprawy uproszczonej oraz nawiązanie współpracy rolników (praktyków) z naukowcami (twórcy badań, rozwiązań i metodyk) w ww. zakresie.

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 25 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy prowadzący produkcję roślinną, przedstawiciele instytutów badawczych i jednostek naukowych, branżyści z jednostek doradztwa rolniczego

Termin: 23 czerwca 2021 r. 

Miejsce realizacji: Siedziba główna ŚODR Modliszewice (Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie)

Koordynacja: Piotr Witczak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, e-mail:

Linki:

Operacja 7. 
"Gospodarstwa demonstracyjne
jako efektywny instrument transferu innowacji w rolnictwie"

Cel realizacji:
Celem operacji jest rozwój sieci gospodarstw demonstracyjnych w województwie świętokrzyskim poprzez zapoznanie rolników zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności z ideą istnienia sieci takich gospodarstw, w tym sposobu ich zakładania i funkcjonowania oraz korzyści wynikających z prowadzenia takich gospodarstw poprzez praktyczną prezentację obiektów już funkcjonujących. Operacja umożliwi stworzenie i rozwój sieci kontaktów między rolnikami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstw demontracyjnych jako jednego z najefektywniejszy sposobów transferu wiedzy i informacji na temat stosowanych w produkcji rolnej innowacji, nowych osiągnięć nauki i techniki oraz umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy rolnikami.

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 30 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy zainteresowani przystąpieniem do sieci gospodarstw demonstracyjnych, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele innych podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich i dywersyfikację działalności rolniczej

Termin: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: Jarosław Nowak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, 
e-mail:

Linki:

 • nabór: wkrótce
 • relacja: po realizacji

Operacja 8. 
"Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie świętokrzyskim"

Cel realizacji:
Celem operacji jest transfer najnowszej wiedzy merytorycznej z zakresu upraw ziemniak, w tym innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych stosowanych w tej produkcji (w tym prezentacja dobrych przykładów w tym zakresie), a także umożliwienie nawiązania kontaktów między producentami ziemniaków z województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu będą mogli podejmować wspólne inicjatywy dla lokalnego i krajowego rozwoju tej branży, w tym udział w Programie dla Polskiego Ziemniaka. Operacja umożliwi przedstawienie i zapoznanie producentów z możliwościami restrukturyzacji całej branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również możliwości wsparcia sprzedaży ziemniaków poprzez ich promocję jako polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski.

Forma: 2 konferencje dla 100 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy/producenci ziemniaków, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, jednostek i instytutów badawczych oraz instytucji, firm prywatnych i inyhc podmiotów związanych z branżą ziemniaka  

Termin: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: Piotr Witczak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, e-mail:

Linki:

 • nabór: wkrótce
 • relacja: po realizacji

Operacja 9. 
"Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników w oparciu o dobre przykłady"

Cel realizacji:
Celem operacji jest nawiązywanie kontaków między rolnikami/podmiotami zainteresowaniymi uczestnictwem w różnych formach zrzeszania się, w tym zwiększenie ich wiedzy merytorycznej w tym zakresie oraz zaprezentowanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania grup producentów rolnych. Operacja umożliwi zawiązanie nowych partnerstw biznesowych/utworzenie nowych grup branżowych, które wpływ będą miały na rozwój świętokrzyskiego rolnictwa poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw. Nawiązane kontakty, powstałe partnerstwa i wypracowane, wzajemne zaufanie pozwolą na podejmowanie kolejnych inicjatyw, w tym m.in. realizacji projektów innowacyjnych.

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 25 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolnej/przetwórczej/spożywczej, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, grup producenckich, jednostek naukowych, instytutów badawczych, uniwersytetów rolniczych

Termin: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: Piotr Figlarz, Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, e-mail:

Linki:

 • nabór: wkrótce
 • relacja: po realizacji
Operacja 10. 
"Dobór odmian i integrowana ochrona roślin jako podstawa nowoczesnej i efektywnej uprawy zbóż i bobowatych"

Cel realizacji:
Celem operacji jest transfer najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu agrotechniki, ochrony i doboru odmian w uprawach zbóż oraz bobowatych grubo- i drobnonasiennych, w tym soi, a także stosowanych w tym rodzaju produkcji innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Operacja umożliwi zaprezentowanie w praktyce najnowszych odmiany roślin zbożowych i bobowatych na przykładzie wzorcowo prowadzonych upraw w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz zapoznanie z zasadami integrowanej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji organizmów szkodliwych i określeniem progów szkodliwości (dla szkodników, chorób, chwastów). Operacja umożliwi ponadto nawiązanie kontaktów między producentami zbóż, branżystami zajmującymi się produkcją roślinną z doradztwa rolniczego i naukowcami/pracownikami Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany, które zapewnią transfer wiedzy i mogą stać się podwaliną dla nowych inicjatyw (badań, metodyk, doświadczeń).

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 50 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy/producenci zbóż i bobowatych, branżyści/przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, naukowcy/pracownicy jednostek badawczych i instytutów naukowych i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany

Termin: 2 lipca 2021 r.

Miejsce realizacji: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian COBORU w Słupi Jędrzejowskiej (Słupia 256, 28-350 Słupia)

Koordynacja: Piotr Witczak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, e-mail:

Linki:

Operacja 11. 
"Nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie świętokrzyskim"

Cel realizacji:
Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i jednostkami samorządowymi w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Operacja ma na celu wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW oraz diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Forma: 24 spotkania dla 480 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty zainteresowane tematem

Termin: I-IV kwartał

Koordynacja:

 • Anna Pilarska, Koordynator ds. LPW (Modliszewice), e-mail:  
 • Paweł Sender, Koordynator ds. LPW (Sandomierz), e-mail:  

Linki:


 

do góry