Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/ Rolniczy handel detaliczny na nowych zasadach od 2019 roku

Rolniczy handel detaliczny na nowych zasadach od 2019 roku

2019-02-28

Od stycznia 2019 roku weszły w życie dwie ustawy wprowadzające znaczące ułatwienia w produkcji żywności przez rolników w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD).

 

  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji;
  2. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

W myśl pierwszej z nich rolnik może sprzedawać swoją żywność również bezpośrednio do sklepów, stołówek, restauracji i podobnych placówek tego typu zlokalizowanych na terenie województwa lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Wzrósł również limit przychodu ze sprzedaży własnych produktów z 20 tys. do 40 tys. złotych. Do tej kwoty nie będzie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Po przekroczeniu limitu sprzedaż z RHD może być opodatkowana 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak pamiętać, że aby rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego rolnik powinien zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Podatek w zryczałtowanej formie można opłacać do wysokości przychodów 250 tys. euro. Do rolniczego handlu detalicznego, w zakresie objętym ww. zwolnieniem podatkowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). Tu należy również przypomnieć, że możliwość prowadzenia działalności RHD dotyczyć będzie takich rolników, którzy posiadają własną hodowlę, uprawy, etc. gdyż ilość produktów np. roślinnych lub zwierzęcych użytych do wytworzenia danego produktu stanowić musi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody, a ich sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów, wskazanych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach RHD oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

Druga z tych ustaw wprowadza ułatwienia z zakresu prawa żywnościowego odnoszące się do procedury rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Ułatwieniem jest zniesienie obowiązku przygotowania i zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu przez powiatowego lekarza weterynarii. Zamiast tego konieczne jest jedynie złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru zakładu:

  • 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (PLW) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub żywności mieszanej tj. zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.

Producentów RHD obowiązują również wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności określone w rozporządzeniu nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. i rozporządzeniu nr 852/2004 oraz w przepisach wydanych w trybie tych rozporządzeń. Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać również wymagania w zakresie oznakowania stosownie do przepisów określonych m. innymi w rozporządzeniu nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. i w rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.). Główny Inspektor Sanitarny (GIS) w związku z wejściem od 1 stycznia 2019 nowej regulacji prawnej, dzięki której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej na produktach przez te podmioty. Z opinii GIS wynika, że jeśli żywność jest wytwarzana w małych ilościach i jednocześnie dostarczana jest bezpośrednio przez rolnika (bez udziału pośredników) do miejscowych placówek handlu detalicznego to obowiązuje tutaj zwolnienie z podawania wartości odżywczej na podstawie pkt 19 załącznika V do rozporządzenia 1169/2011 (pełna informacja na stronie: www.ijhars.gov.pl/news/items/rolniczy-handel-detaliczny-a-wartosc-odzywcza.html).

Teresa Wąsik
Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo

udostępnij
do góry