Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Będą pieniądze dla producentów trzody w związku z ASF

Będą pieniądze dla producentów trzody w związku z ASF

2018-02-06

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Wsparcie takie jest możliwe dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będą mogli otrzymać producenci świń:

 1. którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014,
 3. którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:
 • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9.10.2014r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub
 • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń:

 • ze sprzedaży od 1 lipca 2017r. świń z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 • w 2017r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta świń.

Pomoc nie przysługuje do świń:

 1. do których producent świń otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
 2. do których producent świń otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, lub
 3. do których producent świń otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia lub przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
 4. które producent świń sprzedał w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń.

Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Przepisy rozporządzenia nie wskazują końcowej daty składania wniosków, określają natomiast, że pomoc będzie udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji.

W przypadku wniosku o udzielenie pomocy finansowej:

 • na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń od 1 lipca 2017r., wniosek będzie mógł obejmować kwartalne, półroczne lub roczne okresy sprzedaży świń, w których producent świń uzyskał obniżone dochody. Producent świń będzie mógł złożyć wniosek obejmujący więcej niż jeden z okresów sprzedaży świń, w których uzyskał obniżone dochody. Wnioski będzie można składać wielokrotnie, przy czym o pomoc finansową do każdego z okresów będzie można wystąpić tylko raz.
 • na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej w 2017r. w związku z wprowadzeniem w 2017r. zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami, wniosek może dotyczyć wyłącznie roku 2017.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.
 2. zgodę współposiadaczy gospodarstwa na ubieganie się o pomoc finansową, jeżeli gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, złożoną na formularzu udostępnionym przez ARiMR,
 3. oświadczenie producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej, wraz z załącznikiem do oświadczenia, na wzorze udostępnionym na stronie ARiMR - wymagane wyłącznie w przypadku ubiegania się producenta świń o wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń od 1 lipca 2017r. Wzór oświadczenia wraz z formularzem wniosku zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej Agencji.

Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry