Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Pomoc dla posiadaczy świń, którzy wstrzymali produkcję z powodu ASF

Pomoc dla posiadaczy świń, którzy wstrzymali produkcję z powodu ASF

2018-04-03

Prezes ARiMR poinformował, że od 15 grudnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny przez posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 świń. O pomoc z tego tytułu mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że:

  • otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii, nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada, w związku niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
  • siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania znajduje się na obszarze zagrożenia (tzw. strefa niebieska), obszarze objętym ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) lub obszarze ochronnym (tzw. strefa żółta),
  • w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., zwanym dalej „okresem referencyjnym”, utrzymywali łącznie we wszystkich posiadanych siedzibach stad średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię,
  • świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń,
  • nie otrzymali z tytułu nieutrzymywania pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej (w tym w ramach Programu rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń objętych programem bioasekuracji), środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji PLW, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące jego wypełniania i przyznawania pomocy są dostępne na stronie internetowej ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadaczy-swin-utrzymujacych-nie-wiecej-niz-50-sztuk-zwierzat-ktorzy-otrzymali-na.html

Małgorzata Duda

udostępnij
do góry