Rośnie eksport

2018-01-31

W okresie styczeń-październik 2017r., odnotowano wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi. Eksportujemy głównie mięso i podroby, przetwory zbożowo-mączne, tytoń i wyroby tytoniowe, produkty mleczne oraz cukier i wyroby cukiernicze.

Dynamika wzrostu wartości eksportu była większa od tempa wzrostu importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych. Do wzrostu eksportu przyczyniła się korzystna koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski oraz poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych.

Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2017r. wstępne dane GUS.

W porównaniu z dziesięcioma miesiącami 2016r. wartość eksportu wzrosła o 13%, do 22,7 mld EUR. Oznacza to kontynuację obserwowanego od akcesji Polski do UE rosnącego trendu sprzedaży zagranicznej. Do 15,6 mld EUR (o 10,6%) wzrosły również wydatki poniesione na import. Dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 7,1 mld EUR i było o 21% większe niż w tym samym okresie 2016r. Udział towarów rolno-spożywczych w wartości ogółem polskiego eksportu, tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, wyniósł 13%.

W okresie styczeń-październik 2017r. nastąpił wzrost obrotów handlu zagranicznego ze wszystkimi grupami państw. Produkty rolno-spożywcze są eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. W okresie dziesięciu miesięcy 2017r. wartość eksportu tych towarów do krajów Unii Europejskiej wyniosła 18,5 mld EUR i była o 13% większa niż w okresie styczeń-październik 2016r. Udział krajów UE w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 82%.

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń-październik 2017r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych GUS.

W okresie dziesięciu miesięcy 2017r. wzrósł eksport z Polski mięsa i podrobów z drobiu. Wywóz ten osiągnął poziom 929 tys. ton (o 10% więcej niż przed rokiem) oraz 1,6 mld EUR (o 9% więcej).

Eksport mięsa wołowego wraz z cielęcym w okresie styczeń-październik 2017r. wyniósł 340 tys. ton i był o 13% większy niż przed rokiem, a jego wartość osiągnęła poziom 1,2 mld EUR, o 19% wyższy.

Wywóz mięsa wieprzowego z Polski w ciągu dziesięciu miesięcy 2017r., w porównaniu z analogicznym okresem 2016r., wzrósł o 9%, do 398 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się o 24%, do 809 mln EUR.

W okresie styczeń-październik 2017r. z Polski wyeksportowano 303 tys. ton przetworów mięsnych, o 11% więcej niż przed rokiem, o wartości 880 mln EUR, o 12% większej.

Eksport przetworów zbożowo-mącznych w okresie dziesięciu miesięcy 2017r. wyniósł 1,1 mln ton i był o 12% większy niż w tym samym okresie 2016r. Wartość eksportu przetworów wzrosła o 14%, do 2,1 mld EUR.

W analizowanym okresie 2017r. z kraju wywieziono blisko 4 mln ton ziarna zbóż (o 22% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej), uzyskując 701 mln EUR (o 17% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku). Przedmiotem eksportu była przede wszystkim pszenica (60% wolumenu), a także kukurydza (21%), pszenżyto (8%) oraz żyto (7%).

W 2017r., wraz z ożywieniem globalnego popytu na produkty mleczne, rosły przychody polskich przetwórców z eksportu tego asortymentu. W okresie styczeń-październik 2017r. wartość eksportu artykułów mleczarskich ukształtowała się na poziomie 1,8 mld EUR, o 39% wyższym niż przed rokiem.

Wolumen eksportu warzyw i przetworów warzywnych w okresie styczeń-październik 2017r. ukształtował się na poziomie o blisko 5% wyższym niż w tym samym okresie 2016r. i wyniósł 1,5 mln ton. Wpływy ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarów wyniosły 1,3 mld EUR i były o ponad 4% większe.

Z Polski w okresie dziesięciu miesięcy 2017r. wyeksportowano 1,48 mln ton owoców i przetworów owocowych wobec 1,53 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. Wartość eksportu wzrosła o 4%, do 1,1 mld EUR. W polskim eksporcie owoców dominującą pozycję zajmują jabłka. Wolumen eksportu jabłek wyniósł 879 tys. ton, o 3% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie wartość sprzedaży zagranicznej jabłek wzrosła o 10% i osiągnęła poziom 289 mln EUR.

 

Źródło: KOWR

www.kowr.pl

udostępnij
do góry