Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/W kierunku innowacji, czyli nieodpłatne projekty dla rolników wspierające wdrażanie innowacji w rolnictwie

W kierunku innowacji, czyli nieodpłatne projekty dla rolników wspierające wdrażanie innowacji w rolnictwie

2019-05-15

Wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich wspierane będzie w 2019 roku nieodpłatnymi projektami realziowanymi w ramach naszej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Warto się z nimi zapoznać. 

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2020, realizuje operacje własne w ramach dwóch działań:

  • Działania 2. - „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”,
  • Działania 5. - „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.

Celem realizowanych w ich ramach operacji jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Realizowane przedsięwzięcia stanowią element wspierający powstawania grup operacyjnych, które opracowywać oraz wdrażać będą rozwiązania innowacyjne w rolnictwie i które realizowane będą przy wsparciu finansowym w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacje partnerskie

W ramach SIR dostępne są środki finansowe dla partnerów SIR/KSOW, które przeznaczone są na wspieracie powstających grup operacyjnych. Ze środków tych można skorzystać w ramach ww. działania 5., składając wnioski o wybór operacji w trakcie trwania konkursu dla partnerów KSOW (ogłoszenia o konkursie dostępne są na stronach ośrodków doradztwa rolniczego, KSOW i MRiRW). W ramach niniejszego działania możliwe do zrealizowania są m.in. szkolenia, seminaria, warsztaty, spotkania, wyjazdy studyjne, konferencje, kongresy, targi oraz inne. Cel realizowanych działań musi być spójny z założeniami działania 5., które ma służyć pomocy w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu przez te grupy projektów. W realizowanej perspektywie finansowej duży nacisk położony został na innowacyjność, jako ważny czynnik stymulujący rozwój obszarów wiejskich i cel przekrojowy PROW 2014-2020. Innowacyjność przybierająca formy nowych metod pracy, tworzenia nowych produktów i usług oraz dostosowywania sprawdzonych rozwiązań do nowych warunków i stanowi szczególny obszar wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Grupy operacyjne, utworzone na potrzeby realizacji działania „Współpraca”, skupiają rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, podmiotów doradczych i innych podmiotów zainteresowanych innowacyjnością w sektorze rolnictwa. Działanie to, podobnie jak działanie 2., przyczynia się do realizacji celu przekrojowego PROW 2014-2020 dotyczącego innowacji i realizacji celów SIR oraz podobnie jak działanie 2. realizowane jest w ramach planu operacyjnego SIR.

Operacje własne

W ramach działania 2. i 5. działań Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaplanował cztery operacje własne na rok 2019, które skierowane są do rolników, przedsiębiorców, doradców oraz przedstawicieli instytucji naukowych i osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich. Udział w operacjach jest całkowicie nieodpłatny.

"Innowacje w dywersyfikacji dochodów
działalności rolniczej i pozarolniczej na przykładzie Austrii i Niemiec"

W ramach operacji przeprowadzony zostanie wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec dla 30 uczestników, który realizowany będzie II-IV kwartale 2019 roku. Jego celem jest praktyczne zaprezentowanie rolnikom z województwa świętokrzyskiego, którzy wytwarzają żywność na małą skalę, oraz doradcom wyspecjalizowanym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, którzy współpracują z tymi rolnikami - dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez rolników w Austrii i Niemiec w dywersyfikacji dochodów w zakresie przetwarzania żywności i jej nowoczesnych form sprzedaży, zwłaszcza w krótkich łańcuchach dostaw, a także w zakresie rozwijania usług w obszarze turystyki wiejskiej, gastronomii oraz usług społecznych opartych na zasobach gospodarstw rolnych i dziedzictwie kulturowym regionu.

"Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz realizacji wspólnych inicjatyw"

W ramach operacji przeprowadzony zostanie cykl 8 szkoleń dla 160 uczestników oraz wyjazd studyjny do Włoch i Austrii dla 30 uczestników, które zrealizowane zostaną w III-IV kwartale 2019 roku. Celem szkoleń i wyjazdu studyjnego jest zwiększenie wiedzy wśród rolników i doradców z województwa świętokrzyskiego o zrzeszaniu się rolników na przykładzie grup producenckich. Dzięki zaprezentowaniu korzyści wynikających z uczestnictwa w różnego rodzaju formach zrzeszania się rolników (np. poprzez wspólną organizację sprzedaży większej ilości produktów i możliwej dzięki temu negocjacji cen zbytu) oraz praktycznej prezentacji różnych jego form na przykładzie Włoch i Austrii możliwe będzie zawiązanie partnerstw biznesowych, które ukierunkowane będą na realizację wspólnych celów. Powstałe partnerstwa i wypracowane, wzajemne zaufanie jej członków pozwoli na podejmowanie kolejnych inicjatyw, w tym m.in. realizacji projektów innowacyjnych w ramach działania "Współpraca", w których fundamentem grupy operacyjnej będzie już istniejąca grupa współpracujących rolników.

"Uprawa derenia jadalnego z elementami innowacji jako alternatywnej rośliny dla sadownictwa"

W ramach operacji przeprowadzony zostanie krajowy wyjazd studyjny dla 40 uczestników, który zrealizowany będzie w IV kwartale 2019 roku. Celem wyjazdu jest zaprezentowanie rolnikom, przedsiębiorcom, doradcom oraz przedstawicielom instytucji/podmiotów działającym w zakresie rozwoju sektora przetwórczego alternatywnego - innowacyjnego gatunku dla towarowych upraw sadowniczych, jakim jest dereń jadalny, z jednoczesnym przedstawieniem szerokich perspektyw jego zastosowania/wykorzystania, opłacalności produkcji oraz nowych technologii uprawy i przetwarzania, a także zaprezentowanie: jak uzyskanie stabilnego, pełnowartościowego i lepszego pod względem jakości produktu niszowego może znacząco wspomóc konkurencyjność mniejszych gospodarstw i zapewnić zwiększenie zysków z działalności ogrodniczej.

"Aktualne problemy i zagrożenia oraz innowacyjne techniki w prowadzeniu pasieki"

 W ramach operacji przeprowadzona zastanie konferencja dla 55 uczestników, która odbędzie się w II kwartale 2019 roku. Celem konferencji jest zwiększenie rentowności prowadzenia pasiek pszczelarskich poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnych technik i technologii przy jednoczesnym podjęciu działań na rzecz poprawy warunków bytowania pszczół miodnych, zwiększenie liczby pasiek pszczelich w województwie świętokrzyskim, a tym samym wzrost populacji pszczół, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród rolników i doradców rolnych (szczególnie w zakresie roli pszczół w środowisku oraz problemu zmniejszania się populacji tych owadów w kontekście prowadzonej produkcji rolnej), a także rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku w oparciu o produkty z miodu. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych operacji opublikowane zostaną na stronie internetowej www.sodr.pl w zakładce „Aktualności SIR województwa świętokrzyskiego”. Dodatkowych informacji udzielać będą również koordynatorzy ww. operacji, dostępni w siedzibie głównej naszego Ośrodka w Modliszewicach.

Izabela Niedobit
Koordynator SIR

 

 

udostępnij
do góry