Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Szczegóły realizacji operacji - I nabór

Usługi doradcze - I nabór

W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje operacje polegające na świadczeniu usług doradczych w ramach kompleksowych programów doradczych.

Celem poddziałania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Programy usług doradczych są realizowane w dwóch podregionach.

  • Podregion sandomiersko-jędrzejowski obejmuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, pińczowski, kazimierski, włoszczowski i jędrzejowski.
  • Podregion kielecki obejmuje powiaty: kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki i ostrowiecki.

Programami mogą być objęte w sumie 1933 gospodarstwa.

Każdy program składa się z trzech usług doradczych. Dwie z nich - analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa i rachunkowość w gospodarstwie rolnym - są we wszystkich programach. Trzecia usługa jest dobierana do specyfiki i potrzeb gospodarstwa z pakietu czterech usług. Są to:

  • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów.
  • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji RE.
  • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.
  • Modernizacja gospodarstwa rolnego lub restrukturyzacja małych gospodarstw.

Z programów mogą korzystać aktywni zawodowo rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenie województwa świętokrzyskiego. Współpraca w tym zakresie będzie poprzedzona zawarciem umowy o świadczenie usług doradczych.

Programy doradcze są realizowane bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych.

Operacje realizowane są przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie korzystania z usług doradczych”
działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

do góry