Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach reprezentowany przez Dyrektora naczelnego, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, www.sodr.pl, ,
  tel. 41 372 22 84.
 2. Inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jest Anna Obara,
  e-mail: , tel. 41 372 22 84 wew. 232.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań doradczych, informacyjnych, szkoleniowych oraz odpłatnych wynikających z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r., art. 4 ust. 2, 3, 4.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji archiwalnej.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udokumentowania realizacji zadań wynikających z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 22 października 2004 r. art. 4 ust. 2, 3, 4.

Ponadto informujemy, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorii odnośnych danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;
 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
do góry