Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Granty w ramach inicjatywy LEADER

Granty w ramach inicjatywy LEADER

2018-02-12

Lokalne grupy działania (LGD) rozpoczęły nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski o przyznanie pomocy można składać we właściwej terytorialnie siedzibie LGD w ramach ogłoszonych konkursów - zgodnie z zamieszczonymi na stronach internetowych lgd-ów harmonogramami naboru wniosków.

O środki finansowe mogą ubiegać się: 

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne: gminy, powiaty, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne;
 • jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

Wnioskodawcy mogą składać projekty m.in. na:

 • wzmocnienie kapitału społecznego;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji jest ustalona na poziomie LGD.
Limity pomocy na operacje własną (granty) wynosi 50 000 zł. 
Limity pomocy dla beneficjentów/grantobiorców w okresie realizacji Programu - maksymalnie 100 000 zł.

Wysokość pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) może być mniejsza.

Lokalne grupy działania w województwie świętokrzyskim:

 1. "Królewskie Ponidzie" 
  www.krolewskieponidzie.pl 
 2. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"
  www.uzrodel.pl
 3. Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły
  www.dorzeczewisly.pl
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"
  www.krzemiennykrag.info
 5. Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"
  www.bialelugi.pl
 6. Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
  www.lgd-region-wloszczowa.pl
 7. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
  www.lgd-sandomierz.eu
 8. Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"
  www.nadczarnaipilica.pl 
 9. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"
  www.perlyponidzia.pl
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu"
  www.razemnapiaskowcu.pl 
 11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
  www.swietokrzyskielgd.pl
 12. Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
  www.lgdopatow.pl
 13. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
  www.dorzeczebobrzy.eu
 14. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
  www.wokollysejgory.pl 
 15. Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"
  www.perlycn.pl
 16. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
  www.lgdponidzie.pl
 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF"
  www.lgdjedrzejow.pl
 18. Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania
  www.lgrjedrzejow.pl

Anna Michalska

 

udostępnij
do góry