Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Embargo rosyjskie

Embargo rosyjskie

2018-01-18

7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o kontynuacji embargo do sierpnia 2016 r. 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. - do końca 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku. 

Określone zostały zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwaną dalej „Agencją”: związane z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Wobec takich działań Federacji Rosyjskiej Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające przeprowadzenia m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki na wsparcie producentów niektórych owoców. Pomoc finansowa Unii na środki wsparcia, zostanie udostępniona państwom członkowskim w odniesieniu do ilości produktów określonych w załączniku I.

Polska otrzymała limity w wysokości: 

  • 75 565 t - Jabłka i gruszki 
  • 425 t - Śliwki 
  • 510 t - Brzoskwinie i nektaryny

W celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego możliwości udzielania tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/1165 w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do tego wsparcia, przeprowadzonych w okresie do 30 czerwca 2018 r., przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. W ww. rozporządzeniu Rady Ministrów przewidziano podobne zasady funkcjonowania systemu wsparcia, do tych, które przewidziano w krajowych przepisach wdrażających uregulowania UE, na podstawie których uprzednio uruchomiono poprzednie mechanizmy wsparcia sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo. 

Wsparcie przysługuje:

  1. Organizacji producentów owoców i warzyw, uznanej na podstawie odrębnych przepisów i realizującej program operacyjny.
  2. Producentowi owoców niebędącemu członkiem organizacji producentów, który posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi uprawa. owoców, a powierzchnia działki rolnej na której prowadzi uprawę owoców wynosi co najmniej 0,1 ha.

Wsparcie jest udzielane za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku produktów wymienionych poniżej

 L.p.  Produkt   Maksymalny plon w dt/ha 
 1 jabłka kod CN 0808 10   306
 2 gruszki kod CN 0808 30   114
 3 śliwki kod CN 0809 40 05   90
 4 brzoskwinie kod CN 0809 30   200

Powiadomienie będzie składane się do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia operacji wycofania. Maksymalny plon został określony dla poszczególnych upraw. Jeżeli w danym roku wystąpiła klęska np. przymrozków wiosennych obniżająca plon o 50% i jest to oszacowane przez Komisję, producent może wycofać ilość o 50% mniejszą niż maksymalny plon z powierzchni deklarowane uprawy. 

Do wniosków o płatność dołącza się dokumentację dodatkową uzasadniającą kwotę pomocy finansowej, której dotyczy wniosek, i pisemne oświadczenie, że w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej przyznawanej na podstawie niniejszego rozporządzenia wnioskodawca nie otrzymał i nie otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Grupa producentów owoców może wycofać maksymalnie 20000,00 ton, producent owoców 200 ton.

Operacja, w ramach której wycofano z rynku produkty z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes ARiMR wyłączne jednostce organizacyjnej , która jest dodatkowo organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Operacje, w ramach której wycofano z rynku produkty z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja, polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes Agencji lub Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Produkty te mogą być przeznaczone wyłącznie na: pasze dla zwierząt lub cele energetyczne, podmiotowi prowadzącemu biogazownię.

Szczegóły na stronie ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/embargo-rosyjskie.html

 

 

udostępnij
do góry