Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Nabór wniosków na poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Nabór wniosków na poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

2017-11-21

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3. "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1. "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", objętego PROW 2014-2020. Wnioski można składać od 28 listopada do 29 grudnia 2017 roku do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy dyrektora oddziału terenowego KOWR.


Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami:

 • Oddział Terenowy KOWR
  ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce
  tel. 41 343 31 90, fax 41 368 70 49
  (dawna siedziba ARR OT w Kielcach)

Wsparcie ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych, tj. w czasie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,
 • składki na rzecz grupy producentów,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji
 • koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, i który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013.

W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania Rolnictwo ekologiczne.

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.

Refundacji podlegają poniesione koszty w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy wytwarzane produkty są objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy wytwarzane produkty są objęte systemem rolnictwa ekologicznego,
 • 2 750 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane w ramach integrowanej produkcji roślin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
 • 1 470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”,
 • 2 386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”,
 • 1 700 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”,
 • 2 000 zł - w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty są wytwarzane:
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” - „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” - „Kulinarne mięso wie¬przowe”,
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” - „Wędliny”.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów.

udostępnij
do góry