Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"

Ogłoszenie o naborze na Działanie "Współpraca"

2021-03-01

Od 29 marca do 12 maja 2021 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Współpraca" objętego PROW 2014-2020.

Cel realizacji operacji

Przedmiotem realizacji operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), tj. krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszące lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujące się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami - na zasadach płatności zryczałtowanej.

Beneficjent działania

Pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenie (UE) 1305/2013”, jeżeli:

a) w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy i spełnią wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

b) ma nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440)[1];

c) posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich;

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nie mogą być członkiem

 • innej grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną, która ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenie (UE) 1303/2013” lub
 • innej grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej ubiegającym się o pomoc lub któremu została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia (UE) 1303/2013 ‒ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszty w ramach operacji mogą dotyczyć:

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
 • zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.),
 • kosztów ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) 1305/2013,
 • zakupu lub instalacji wyposażenia,
 • zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,
 • odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakupu środków produkcji,
 • kosztów bieżących,

i muszą być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

 • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
 • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach

i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry