Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - pod koniec maja rusza nabór wniosków

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - pod koniec maja rusza nabór wniosków

2021-05-11

Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił termin siódmego naboru wniosków o przyznanie pomocy:

Termin składania wniosków: od 31.05.2021 r. do 01.07.2021 r.

Siódmy nabór dotyczy rolników uczestniczących w następujących systemach jakości:

 • Chronione Nazwy Pochodzenia
 • Chronione Oznaczenia Geograficzne
 • Gwarantowane Tradycyjne Specjalności
 • System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Jakość Tradycja
 • Quality Meat Program
 • Quality Assurance for Food Products - Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej
 • Quality Assurance for Food Products - Kulinarne mięso wieprzowe
 • Quality Assurance for Food Products - Wędliny
 • Integrowana Produkcja Roślin

Cel realizacji działania:

Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel szczegółowy:

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Instytucja wdrażająca działanie:

Wnioski przyznanie pomocy oraz płatności w poddziałaniu 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości należy składać do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Terminy i działania związane z nowym naborem wniosków, zgodne z obowiązującym rozporządzeniem wykonawczym:

 •  Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, począwszy od daty czwartego naboru, wsparcie jest przyznawane nie tylko tym rolnikom, którzy dopiero przystępują do wybranego systemu jakości — jak to miało miejsce  w trakcie poprzednich trzech naborów, ale również i tym rolnikom, którzy przystąpili do wybranego systemu jakości w przeciągu kilku lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc w ramach poddziałania mogą ubiegać się rolnicy, którzy przystąpili do wybranego systemu jakości w roku, w którym składają wniosek o przyznanie pomocy lub w pierwszym roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o przyznanie pomocy, lub w drugim roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o przyznanie pomocy.
 • Liczba okresów wsparcia, przysługująca beneficjentom poddziałania 3.1, wynika z różnicy pomiędzy datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy a datą przystąpienia do systemu jakości. Jeżeli różnica wynosi 2 lata, rolnikowi przysługuje 3 letni okres wsparcia, począwszy od roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy z uwzględnieniem daty dziennej przystąpienia do danego systemu jakości. Jeżeli różnica wynosi 1 rok, rolnikowi przysługuje 4 letni okres wsparcia. Jeżeli rolnik przystąpił do systemu jakości w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przysługuje mu 5 letni okres wsparcia.
 • Data na podstawie której, określany jest termin przystąpienia do wybranego systemu jakości, jest wyznaczana w sposób odrębny w zależności od systemu jakości, w oparciu o datę:
  • objęcia gospodarstwa Wnioskodawcy systemem kontroli, wynikającą z wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą potwierdzenia albo
  • złożenia do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno — spożywczych (IJHARS), wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją albo
  • zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin (IP) do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa (WIORiN).
 • Rodzaj załącznika do wniosku o przyznanie pomocy jest uzależniony od systemu jakości, którego dotyczy ten wniosek i może nim być np.: pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa Wnioskodawcy systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub w pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek o przyznanie pomocy, wydane przez upoważnioną jednostką certyfikującą.
 • Na etapie składanych wniosków o przyznanie pomocy wymagane jest przekazanie oświadczeń Wnioskodawcy nt.:
  • przyznania mu jednolitej płatność obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy albo za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,
  • członkostwa Wnioskodawcy w grupie producentów działającej w ramach jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy złożony wniosek o przyznanie pomocy — jeżeli Wnioskodawca jest członkiem takiej grupy producentów.

Realizacja procesu przyznania i wypłaty pomocy:

 • Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 60 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy i w terminie 7 dni podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez KOWR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych Wnioskodawców oraz liczby przyznanych punktów.
 • Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie kompletne wnioski o przyznanie pomocy, złożone w terminie składania wniosków Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcom, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty.
 • W przypadku Wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia posiadanych użytków rolnych, począwszy od najmniejszej.
 • W przypadku Wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą powierzchnię użytków rolnych, o kolejności przyznania pomocy decyduje data złożenia kompletnego wniosku Dyrektor oddziału terenowego KOWR wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy, w terminie 60 dni od dnia podania informacji o kolejności przysługiwania pomocy.
 • Wnioskodawca po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania pomocy, może otrzymywać wsparcie finansowe, pod warunkiem złożenia wniosków o płatność, po każdym 12 miesięcznym okresie przyznanej pomocy.
 • W terminie 90 dni po każdym okresie wsparcia, beneficjent składa kompletny wniosek o płatność do dyrektora oddziału terenowego KOWR (za dany okres). Dyrektor oddziału terenowego KOWR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.
 • Wypłata środków finansowych następuje w terminie 60 dni od dnia w którym decyzja administracyjna dot. przyznania płatności stała się ostateczna.

Warunki kwalifikowalności:

Pomoc przyznawana jest Wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:

 • do 5 ha użytków rolnych - przyznaje się 3 punkty,
 • powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 4 punkty,
 • powyżej 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 2 punkty.

Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

 • jednego gatunku - przyznaje się 2 punkty,
 • dwóch gatunków - przyznaje się 3 punkty,
 • minimum trzech gatunków - przyznaje się 4 punkty.

Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna lub produkcja nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 - przyznaje się 3 punkty;

Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z systemem jakości, na który składany jest wniosek - przyznaje się 3 punkty.

Beneficjent działania:

Rolnik -  oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE (podane artykuły określają obszar stosowania tej definicji; Rzeczpospolita Polska należy do ww. obszaru) oraz, która prowadzi działalność rolniczą;

Warunki kwalifikowalności:

Pomoc przyznawana jest Beneficjentowi, który przedstawi kopie certyfikatu zgodności lub świadectwa jakości, potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu ze specyfikacją danego systemu jakości, ważnego przez okres co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.

Zakres pomocy:

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się:

 • koszty kontroli (w tym badań specjalistycznych i analiz) oraz certyfikacji związanych z wydaniem certyfikatu lub świadectwa jakości w okresie pomocy,
 • koszt składki członkowskiej na rzecz grupy producentów realizujących działania związane z systemem jakości, na który składany jest wniosek o płatność, poniesiony w okresie pomocy,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie systemu jakości, którego dotyczy wniosek o płatność,
 • koszty zakupu pułapek feromonowych, barwnych, lepowych.

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja), poniesionych w ustalonych okresach pomocy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie naborów.

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.

Poziom pomocy:

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego,
 • 2 750 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
 • 1 470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja",
 • 2 386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program",
 • 1 700 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Pork Quality System",
 • 2 000 zł - w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są:
 1. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej",
 2. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe",
 3. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny".

Więcej informacji: KOWR

 

Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry